REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1, januari - mars 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 11 maj 2023

Kentima levererar en stark Q1-rapport och efterfrågan på bolagets Egenutvecklade Produkter, inom Automation och Säkerhet, fortsätter öka. Trenden förstärktes under första kvartalet med en accelererande tillväxt och under Q1 nådde försäljningen av Egenutvecklade Produkter den hittills högsta nivån under ett kvartal och uppgick till 8 201 (5 428) KSEK, en ökning med 51 procent. Den kraftiga försäljningsökningen av Egenutvecklade Produkter får ett allt tydligare genomslag på koncernomsättning, bruttovinst och resultat. Under Q1 ökade koncernomsättningen med 23 procent och uppgick till 18 135 (14 728) KSEK samtidigt som bruttovinsten blev rekordhög och uppgick till 8 718 KSEK, en ökning med 1 710 KSEK och 24 procent. Rörelseresultatet ökade till 1 380 (971) KSEK, en ökning med 42 procent.

RAPPORTPERIOD Q1, 3 MÅNADER (januari-mars 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 135 (14 728) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 720 (5 034) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 986 (1 627) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 554 (2 000) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 380 (971) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 035 (857) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 395 (477) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 729 (1 732) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 968 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 3 958 KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Det är glädjande att kunna presentera en stark inledning på det nya året.

Vi ökade våra marknadsandelar inom affärsområdena Automation och Säkerhet och redovisar en hög tillväxt och ett kraftigt förbättrat resultat. Som produktutvecklande bolag bedriver vi ett fortlöpande utvecklingsarbete som är viktigt och nödvändigt för vår fortsatta tillväxt och för produkternas konkurrenskraft. Vårt utvecklingsarbete är både omfattande och kostnadskrävande och därför är det är starkt, att vi under Q1 ökar rörelseresultatet med 42 procent.

De senaste åren har vi presenterat allt fler rapporter som visar hög tillväxt och god resultatutveckling. Det känns fantastiskt roligt att framgångarna fortsätter och att vi under det senaste kvartalet lyckades accelerera tillväxten för våra Egenutvecklade Produkter.

Min bedömning är att Kentima bara är i början av en lång och framgångsrik tillväxtsresa. Anledningarna till min positiva framtidstro är många. Bland annat har vi ett attraktivt produkterbjudande som vi ständigt vidareutvecklar, det finns ett stort intresse från våra kunder, marknaden för våra Automation- och Säkerhetsprodukter förväntas ha en god tillväxt under flera år framöver, vi har stora möjligheter att öka våra marknadsandelar, vi har kunniga och engagerade medarbetare och är mycket flexibla och har en stor förmåga att förhållandevis snabbt förnya och anpassa oss efter marknadens behov och önskemål.

Vi har under flera år haft en stabil och hög tillväxt inom försäljning Egenutvecklade Produkter och vi har successivt förstärkt vår organisation. Det medför att vi nu avser att intensifiera exportsatsningen i slutet av 2023, alternativt början av 2024. Vi är övertygade om att vår kommande exportsatsning kommer att ge en stor hävstångseffekt på försäljningen och öka tillväxttakten.

Min framtidstro på Kentima är större än någonsin och jag ser stora möjligheter att expandera verksamheten och öka våra marknadsandelar, både på den svenska och internationella marknaden. Just nu arbetar vi med flera spännande kundprojekt och genomför viktiga utvecklingsprojekt som kommer att ligga till grund för en fortsatt ökad försäljning och hög tillväxt under flera år framöver. Vi ser också goda möjligheter att succesivt öka vår lönsamhetsgrad" 

Till Delårsrapport Q1, 3 månader, januari-mars 2023>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

 

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08:25 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB