REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1, januari - mars 2022 för Kentima Holding AB (publ)

Kentima ökar kontinuerligt sina marknadsandelar och fortsätter stärka sina positioner på marknaden och presenterar idag ännu ett framgångsrikt kvartal med god tillväxt och kraftigt förbättrat resultat. Under kvartalet ökade koncernomsättningen med 17 procent och uppgick till 14 728 (12 551) samtidigt som bruttovinsten uppgick till 7 008 (5 679) KSEK, en ökning med 23 procent. Koncernens EBITDA-resultat nådde 2 000 (870) KSEK, en ökning med 130 procent. Försäljningstillväxten inom Egenutvecklade Produkter var 17 procent och uppgick till 5 427 (4 639) KSEK. Kentima arbetar fokuserat för en ökad tillväxt och lönsamhet och ser stora möjligheter till en fortsatt utvidgad och stärkt position, inom såväl Automations- som Säkerhetsbranschen.

RAPPORTPERIOD Q1, 3 MÅNADER (januari-mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 728 (12 551) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 034 (4 629) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 627 (1 279) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 000 (870) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 971 (-229) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 857 (-289) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 477 (1 956) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 1 732 (1 980) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 161 (9 904) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 2 876 (7 000) KSEK.

 

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Efter ett framgångsrikt 2021 inleder Kentima 2022 med att publicera ännu ett starkt kvartal och det är riktigt glädjande att konstatera att bolaget fortsätter utvecklas mycket positivt. Koncernomsättning, orderingång och försäljning av egenutvecklade produkter ökade betydligt under Q1, samtidigt som EBITDA- och rörelseresultatet förbättrades avsevärt, jämfört med motsvarande period föregående år.

Våra produkter blir allt oftare valet, både i mindre och i större upphandlingar, eftersom vi erbjuder ett bättre och mer lönsamt alternativ än våra konkurrenter. Jag kan också konstatera att allt fler av våra kundrelationer leder till långsiktiga samarbeten och vi kommer aktivt arbeta för att fortsätta utöka våra marknadsandelar inom både Automations- och Säkerhetsbranschen.

Allt tyder på att både Automations- och Säkerhetsmarknaden kommer ha en god tillväxt under lång tid framöver vilket kommer ge ytterligare en positiv effekt på försäljningen av våra Egenutvecklade Produkter. Vi ser även positivt på försäljningsutvecklingen inom Kundanpassade Styrsystem och vår bedömning är att den kommer ha en stabil tillväxt framöver.

Vi arbetar just nu med flera spännande kundprojekt och genomför stora och viktiga utvecklingsprojekt som kommer ligga till grund för en fortsatt ökad försäljning och hög tillväxt under flera år framöver. Antalet köpande kunder och partners ökar kontinuerligt och det är med stolthet och stor tillfredställelse vi konstaterar att allt fler viktiga och betydelsefulla slutkunder väljer produkter från Kentima.

Min framtidstro på Kentima är större än någonsin och vi har stora möjligheter att fortsatt öka våra marknadsandelar och skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter. Min samlade bedömning är att koncernen som helhet har stora förutsättningar att nå en god tillväxt och en fortsatt positiv resultatutveckling under innevarande år."

Till delårsrapporten Q1, 3 månader, januari-mars 2022>>

 

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

 

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 Övrigt

 • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB