REGMAR

DELÅRSRAPPORT 15 månader, juli 2020 - september 2021 för Kentima Holding AB (publ), förlängt räkenskapsår. Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 18 november 2021

Kentima Holding levererar ännu en stark rapport som innehåller många positiva signaler inför framtiden. Rapporten visar bolagets förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet och presenterar bland annat en hög omsättningstillväxt och en kraftig resultatförbättring. Koncernomsättningen ökade till 13 005 (10 522) KSEK, en ökning med 24 procent. Koncernens bruttovinst ökade med 29 procent och uppgick till 6 123 KSEK (4 753) KSEK. EBITDA-resultatet ökade med 59 procent och nådde 2 175 (1 369) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 052 (276) KSEK, en ökning med 776 KSEK. Den positiva utvecklingen av bolagets Egenutvecklade Produkter inom Automation och Säkerhet fortsatte och försäljningen uppgick till 4 239 (4 162) KSEK. Bolaget fortsätter öka sina marknadsandelar inom flera områden och intresset för Kentima och bolagets produktportfölj, koncept och lösningar är stort.

RAPPORTPERIOD, 3 MÅNADER (juli - september 2021)

· Nettoomsättningen uppgick till 13 005 (10 522) KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 3 837 (3 617) KSEK.

· Övriga externa kostnader uppgick till 1 387 (1 266) KSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 175 (1 369) KSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 052 (276) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 965 (224) KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 (-686) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 33 (-310) KSEK.

RAPPORTPERIOD, 15 MÅNADER (juli 2020 - september 2021) - FÖRLÄNGT RÄKENSKAPSÅR

FÖR 15 MÅNADER FINNS INGA JÄMFÖRELSESIFFROR DÅ INGET BOKSLUT ÄR FRAMTAGET SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR

· Nettoomsättningen uppgick till 63 970 KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 20 968 KSEK.

· Övriga externa kostnader uppgick till 7 109 KSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 837 KSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 325 KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 970 KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 385 KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 821 KSEK.

· Tillgängliga likvida medel per den 30 september uppgick till 7 038 (4 758) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit

om 5 455 (4 306) KSEK.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB