DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Koncernomsättningen ökade under Q1 med 17 procent och uppgick till 11 036 (9 438) KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till 1 357 (1 010) KSEK, en ökning med 34 procent. Bolaget genomförde under kvartalet viktiga produktlanseringar och förstärkte organisationen med nya medarbetare. Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsatte utvecklas väl och under Q1 var tillväxten 48 procent. Med en förstärkt organisation och med ett stort fokus på tillväxt och lönsamhet ser bolaget positivt på kommande kvartal och innevarande verksamhetsår.

RAPPORTPERIOD, Q1 (juli - september 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 036 (9 438) KSEK.
  • Personalkostnaderna uppgick till 3 365 (2 501) KSEK.
  • Övriga externa kostnader uppgick till 1 200 (1 057) KSEK.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 357 (1 010) KSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 702 (581) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 667 (518) KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 831 (-1 246) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet
    till 2 157 (-569) KSEK.
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 807 (3 136) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 007 (2 366) KSEK. 

Utdrag från VD HAR ORDET

"Den positiva utvecklingen fortsatte under Q1 och vi redovisar en ökad koncernomsättning, förbättrat resultat, hög tillväxt inom egenutvecklade produkter, ökad försäljning av kundanpassade styrsystem, positivt och starkt förbättrat kassaflöde och en betydande ökning av våra tillgängliga likvida medel. Resultatutvecklingen är mycket tillfredställande med hänsyn till att vi har ökat antalet anställda och till följd av detta även ökat våra personalkostnader. Det känns riktigt spännande inför framtiden där vi med flera nya medarbetare, nya produktlanseringar och nya viktiga samarbeten har goda förutsättningar att nå en fortsatt ökad försäljningstillväxt av våra egenutvecklade produkter och därigenom öka vår koncernomsättning."

Till delårsrapporten Q1, juli - september 2018>>

Staffanstorp, 15 november 2018

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40 

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB