DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2018 - mars 2019) för Kentima Holding AB (publ)

Kentima fortsätter fokusera på tillväxt och lönsamhet och under Q3 ökade bruttovinsten med 16 procent, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 5 529 (4 783) KSEK. Under Q1-Q3 ökade koncernomsättningen med 9 procent och uppgick till 37 285 (34 311) KSEK. EBITDA-resultatet uppgick under Q1-Q3 till 3 966 (5 143) KSEK. Den framtidssatsning som bolaget intensifierat under verksamhetsåret, där man utökat sin organisation med ett stort antal medarbetare, medförde ökade personalkostnader och därmed ett något lägre resultat jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q3 (januari - mars 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 924 (11 693) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 302 (2 885) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 336 (1 095) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 008 (1 745) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 345 (1 315) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 303 (1 304) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 188 (1 070) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -626 (-405) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q3 (juli 2018 - mars 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 285 (34 311) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 11 832 (8 690) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 4 001 (3 495) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 966 (5 143) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 992 (3 856) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 881 (3 777) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 416 (2 023) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 114 (-705) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 685 (4 112) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 6 928 (3 479) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Vårt tredje kvartal präglades av den intensifierade framtidssatsning som bolaget inledde i början av verksamhetsåret, då vi även utökade organisationen med ett stort antal nya medarbetare. Vi vidareutvecklar kontinuerligt våra mjukvaror och övriga produkter och framöver kommer vi lägga allt större fokus på att skapa färdiga lösningar och hela koncept, baserade på våra mjukvaror.

Ett viktigt syfte med vår satsning på lösningar och koncept är att öka tillväxttakten av våra mjukvaror samt bidra till en ökad försäljning inom samtliga produktområden. Detta tillsammans med vår satsning på system, tillval och tillbehör kommer framöver att öka våra marknadsandelar inom både Automation och Säkerhet. Bolaget har ett stort fokus på fortsatt expansion och tillväxt, där det långsiktiga syftet är att successivt öka bolagets lönsamhet och därigenom kunna leverera god avkastning till våra aktieägare."

Till delårsrapporten Q1-Q3, juli 2018 - mars 2019>>

Staffanstorp, 16 maj 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® Operator Panels/Boxes
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB