HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli - december 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Kentima redovisar en koncernomsättning under Q2 som är den högsta för ett kvartal sedan bolaget blev listat på First North. Koncernomsättningen under verksamhetsårets första sex månader uppgick till 25 361 (22 618) KSEK, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA-resultatet under de sex första månaderna uppgick till 2 959 (3 397) KSEK. Det lägre resultatet beror främst på att bolaget förstärkt organisationen med fler medarbetare och därigenom ökat personalkostnaderna med 1 725 KSEK jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q2 (oktober - december 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 325 (13 180) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 165 (3 303) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 464 (1 344) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 602 (2 388) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 945 (1 959) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 912 (1 954) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 395 (2 197) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -1 417 (269) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q2 (juli - december 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 361 (22 618) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 7 530 (5 805) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 664 (2 401) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 959 (3 397) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 648 (2 540) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 579 (2 473) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 226 (952) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 740 (-300) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 983 (4 034) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 600 (2 995) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Vi arbetar med avancerade tekniska produkter och även om våra nya medarbetare har mycket goda kunskaper tar det tid innan den här typen av investering ger en tydlig effekt på omsättning och resultat. En naturlig följd av alla nyanställningar är att våra personalkostnader ökat men jag är övertygad om att detta är en viktig framtidssatsning.

Jag är mycket nöjd med alla våra nya medarbetares insatser och jag anser att vi gjort en bra investering som kommer ge en god avkastning framöver. Jag tror på en positiv utveckling av bolagets omsättning och resultat under kommande kvartal och för hela verksamhetsåret."

Till halvårsrapporten Q1-Q2, juli - december 2018>>

Staffanstorp, 14 februari 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® Operator Panels/Boxes
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB