DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2017 - mars 2018) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen fortsatte under Q3 med en hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat. Koncernomsättningen uppgick under bolagets första nio månader till 34 311 (23 500) KSEK, en ökning med 46 procent. Rörelseresultatet ökade till 3 856 KSEK under samma period, en förbättring med 4 755 KSEK jämfört med samma period föregående år. På rullande 12 månader uppgick EBITDA-resultatet till 6 246 KSEK. Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsatte också utvecklas positivt under Q3 med en tillväxt på 25 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q3 (januari - mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 693 (8 505) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 2 885 (3 328) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 095 (1 145) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 745 (416) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 315 (64) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 304 (12) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 070 (1 033) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -405 (398) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q3 (juli 2017 - mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 311 (23 500) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 8 690 (9 789) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 3 495 (3 999) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 143 (156) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 856 (-899) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 3 777 (-1 019) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 023 (-205) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -705 (494) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 112 (6 182) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 3 479 (4 330) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET
"Bolaget har haft en mycket hög aktivitetsnivå under det senaste året och har inlett flera viktiga samarbeten som kommer att påverka både omsättning och resultat positivt längre fram. Under Q3 har vi förstärkt organisationen med flera nya medarbetare och fortsatt vår intensiva satsning på produktutveckling. Vi har en tydlig strategi, där målsättningen är att vara ett attraktivt tillväxtbolag, inom Automation och Säkerhet, och skapa en långsiktig och stabil tillväxt samtidigt som vi är ett lönsamt bolag med god avkastning till aktieägarna. Efterfrågan på bolagets produkter ökar kontinuerligt samtidigt som intresset för bolaget ökar på den finansiella marknaden. Vi märker att allt fler inser bolagets stora potential och att antalet aktieägare i bolaget ökar", säger VD, Kent Nilsson.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB