DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2017) för Kentima

Koncernens omsättning ökade under Q1 med 50 procent och uppgick till 9 438 (6 299). Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat och uppgick till 1 010 (-275) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till 518 (-657) KSEK. Under Q1 tecknade Kentima två betydelsefulla samarbetsavtal inom affärsområdet Säkerhet. Bolaget tog även en viktig exportorder som är betydelsefull inför bolagets internationella satsning, som successivt kommer återupptas under 2018. Styrelsen har i samband med Q1-rapporten antagit nya finansiella mål som redovisas i rapporten. De nya målen avspeglar bolagets fortsatta tillväxtambitioner.

RAPPORTPERIOD, Q1 (juli-september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 438 (6 299) KSEK.
  • Personalkostnaderna uppgick till 2 501 (2 978) KSEK.
  • Övriga externa kostnader uppgick till 1 057 (1 317) KSEK.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 010 (-275) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 581 (-625) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 518 (-657) KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 246 (221) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -569 (813) KSEK.
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 136 (6 035) KSEK inklusive en outnyttjad check- räkningskredit om 2 366 (3 863) KSEK. På avstämningsdagen fanns det kundfordringar på 9 426 KSEK varav förfallna kundfordringar uppgick till drygt 2 000 KSEK. Förfallna kundfordringar inkom direkt efter periodens utgång. Kund- fordringarna avsåg en kund med god kreditvärdighet. Betalningen kunde inte genomföras p.g.a. ett tillfälligt fel i kundens betalningsrutin.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER, Q1 (juli - september 2017), DOTTERBOLAGEN

  • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 4 997 (4 354) KSEK, en ökning med 15 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB minskade med 25 procent, jämfört med samma period föregående år. Under föregående års Q1 hade bolaget en hög tillväxt inom egenutvecklade produkter vilket bidrog till att bolaget under denna period inte nådde en positiv tillväxt, jämfört med samma period föregående år. Bolaget ser nedgången under Q1 som tillfällig, då orderingången var fortsatt stark och övriga indikationer tyder på en fortsatt god tillväxt. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, WideQuick® HMI Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR/NVC och WideQuick® PSIM.
  • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 7 368 (3 562) KSEK, en ökning med 107 procent, jämfört med samma period föregående år. Under Q1 hade dotterbolaget en stark försäljningstillväxt till sin största kund efter en längre tids nedgång. Vi ser en positiv trend men det är svårt att förutse hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut på lång sikt då den påverkas av såväl råvarupriser som investeringar inom gruvbranschen.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp, 16 november 2017

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB