Delårsrapport Q1-Q3 (juli 2016 - mars 2017) för Kentima Holding

Koncernen hade under Q3 en omsättningstillväxt med 5 procent, jämfört med samma period föregående år, och omsättningen uppgick till 8 505 (8 094) KSEK. Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under samma period till 416 (-67) KSEK och rörelseresultatet steg till 64 (-538) KSEK. Koncernen hade ett positivt kassaflöde under Q3. Under Q3 hade dotterbolaget Kentima AB en omsättningstillväxt av egenutvecklade produkter på 45 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD Q3 (januari - mars 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 505 (8 094) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 328 (3 521) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 145 (1 588) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 416 (-67) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 (-538) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 12 (-567) KSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 033 (1 267) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 398 (-500) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3 (juli 2016 - mars 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 500 (24 441) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 9 789 (10 029) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 3 999 (4 219) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 156 (-85) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -899 (-1 494) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 019 (-1 624) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -205 (-1 518) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 494 (4 036) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 182 (9 278) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 330 (5 000) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Q1-Q3 (juli 2016 - mars 2017), DOTTERBOLAGEN

 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 15 578 (14 069) KSEK, en ökning med 11 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 51 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, WideQuick® HMI-Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR och WideQuick® PSIM.
 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 14 234 (18 156) KSEK, en minskning med 22 procent, jämfört med samma period föregående år.

Till delårsrapporten Q1-Q3, juli 2016 - mars 2017>>

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB