Halvårsrapport Q1-Q2 (juli - december 2016) för Kentima Holding

Det andra kvartalet präglades av en mycket positiv utveckling i dotterbolaget Kentima AB. Antalet köpande kunder ökade kraftigt och flera viktiga samarbeten resulterade i en rekordstor orderingång inom egenutvecklade produkter. Omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under Q1-Q2 till 54 procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 8 696 (9 016) KSEK och koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15 (71) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q2 (oktober - decmber 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 696 (9 016) KSEK. 
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 483 (3 505) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 537 (1 565) KSEK. 
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15 (71) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -338 (-398) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -374 (-447) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 460 (-209) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -718 (-1 648) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q2 (juli - decmber 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 995 (16 347) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 6 461 (6 508) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 854 (2 631) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -260 (-18) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -963 (-956) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 031 (-1 056) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 238 (-2 785) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 96 (4 536) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 531 (9 778) KSEK inklusive en outnyttjad check- räkningskredit om 5 077 (5 000) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Q1-Q2 (juli - december 2016), DOTTERBOLAGEN

 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 10 162 (9 505) KSEK, en ökning med 7 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 54 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, WideQuick® HMI Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR och WideQuick® PSIM.
 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 8 790 (12 236) KSEK, en minskning med 28 procent, jämfört med samma period föregående år.

Till halvårsrapporten Q1-Q2, juli - december 2016 >>

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp 2017-02-16

För mer information vänligen kontakta
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers 
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB