Delårsrapport Q1 (juli - september 2016) för Kentima Holding

Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och försäljningen av egenutvecklade produkter ökade under Q1 med 95 procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 6 299 (7 331) KSEK och koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -275 (89) KSEK. Koncernens nettoomsättning och resultat under Q1 har påverkats negativt av en fortsatt minskad försäljning av kundanpassade styrsystem i dotterbolaget Kentima Control R&D AB.

RAPPORTPERIOD Q1 (juli - september 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 299 (7 331) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 2 978 (3 003) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 317 (1 066) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -275 (-89) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -625 (-558) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -657 (-609) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 221 (-2576) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 813 (6 184) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 035 (11 426) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 3 863 (5 000) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Q1 (juli - september 2016), DOTTERBOLAGEN

 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 4 354 (4 093) KSEK, en ökning med 6 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 95 procent, jämfört med samma period föregående år. Att den totala omsättningsökningen inte blev högre i Kentima AB trots den stora tillväxten av egenutvecklade produkter beror på att Kentima AB även levererar produkter till systerbolaget Kentima Control R&D AB, och denna position sjönk med 49 procent, jämfört med samma period föregående år. De produkter Kentima AB levererar till systerbolaget Kentima Control R&D AB ingår inte i siffrorna som publiceras för tillväxten av egenutvecklade produkter i Kentima AB. Försäljningen av egen utvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, WideQuick® HMI-Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR och WideQuick® PSIM.
 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 3 562 (5 783) KSEK, en minskning med 38 procent, jämfört med samma period föregående år.

Till delårsrapporten Q1 juli - september 2016 >>

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp 2016-11-08

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® HMI Panel
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® Network Video Recorder
 • WideQuick® PSIM Software

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB