Delårsrapport Q1 - Q3 (juli 2015 - mars 2016) för Kentima Holding

Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under Q3 till 51 procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernen fortsätter minska förlusterna och under Q3 uppgick koncernens EBITDA-resultat till -67 (-1 289) KSEK. Under Q3 blev nettoomsättningen i princip oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 8 094 (8 069) KSEK. Under perioden Q1-Q3 har koncernen minskat förlusterna på EBITDA-nivå med 5 752 KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till -85 (-5 837) KSEK, jämfört med samma period föregående år, samtidigt som omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick till 70 procent.

RAPPORTPERIOD Q3 (januari-mars)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 094 (8 069) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 521 (4 564) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 588 (1 419) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -538 (-1 807) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -567 (-1 892) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 267 (-1 191) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -500 (-1 505) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 441 (21 329) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 10 029 (12 667) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 4 219 (6 131) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 494 (-7 388) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 624 (-7 510) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 518 (-5 454) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 4 036 (-3 765) KSEK, vilket är relaterat till den nyemission som registrerades under Q1.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 278 (4 698) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 000 (2 757) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016), DOTTERBOLAGEN

 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 14 069 (12 173) KSEK, en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 70 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, Ethiris® VMS, PSIM, Ethiris® NVR, Industridatorer och Operatörspaneler.
 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 18 156 (15 827) KSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Till delårsrapporten Q1-Q3, juli 2015 - mars 2016 >>

Staffanstorp 2016-05-11

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® HMI Panel
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® Network Video Recorder
 • WideQuick® PSIM Software

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB