Delårsrapport Q1-Q3, juli 2014 - mars 2015 för Kentima Holding

Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under verksamhetsåret erhållit flera viktiga order som bidragit till att omsättningen för dotterbolaget under de första nio månaderna ökat med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Även om vi ser positivt på Q4 kommer koncernens årsom- sättning troligtvis inte nå upp till samma nivå som föregående verksamhetsår. Koncernen har under Q3 inlett ett kostnads- besparingsprogram. Detta har tillsammans med den ökade omsättningen i Kentima AB bidragit till ett förbättrat resultat för koncernen under Q3, jämfört med såväl samma period föregående år som jämfört med Q2.

Rapportperiod Q3 (januari-mars 2015)

· Nettoomsättningen uppgick till 8 069 (8 550) KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 3 514 (3 733) KSEK.

· Övriga kostnader uppgick till 1 419 (2 345) KSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till -1 807 (-2 713) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 892 (-2 761) KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 191 (-1 506) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -1 505 (-720) KSEK.

· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 698 (1 953) KSEK inklusive en outnyttjad checkräknings- kredit om 2 757 (1 568) KSEK.

Rapportperiod Q1-Q3 (juli 2014 - mars 2015)

· Nettoomsättningen uppgick till 21 329 (22 877) KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 9 789 (9 027) KSEK.

· Övriga kostnader uppgick till 5 723 (6 112) KSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till -7 388 (-6 539) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -7 510 (-6 658) KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 454 (-4 839) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -3 765 (-6 130) KSEK.

Betydande verksamhetshändelser Q1-Q3 (juli 2014 - mars 2015)
· Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB var under perioden 12 173 KSEK, en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB, var under perioden 39 procent jämfört med samma period föregående år. I redogörelsen av den underliggande tillväxten i Kentima AB är försäljningen som sker till systerbolaget Kentima Control R&D AB, inom affärsområdet Automation, exkluderad. I Kentima AB utvecklas, tillverkas och säljs bolagets egenutvecklade produkter inom affärsområdena Automation och Security.

· Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB var under perioden 15 828 KSEK, en minskning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror helt på en minskad försäljning av kundanpassade styrsystem till en av bolagets största kunder. Orsaken till nedgången är de låga investeringsnivåerna inom den globala gruvindustrin som under de senaste två åren lett till en minskad orderingång och försäljning.

Delårsrapporten för Kentima Holding AB Org.nr 556590-2151 finns från 2015-05-12 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com/finansiellarapporter.

Staffanstorp 2015-05-12

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verk- samheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ First North.
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentimas produktområden:
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB