Delårsrapport Q1 - Q2 juli - dec 2014 för Kentima

Den positiva utvecklingen i dotterbolaget Kentima AB fortsätter, både på den svenska och internationella marknaden. Under de första sex månaderna var den underliggande omsättningstillväxen 59 procent i Kentima AB, jämfört med samma period föregående år. Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB har minskat med 21 procent, nedgången beror helt på en minskad försäljning av kundanpassade styrsystem till en av bolagets största kunder, men under den senare delen av Q2 finns en positiv trend i orderingången av kundanpassade styrsystem.

Betydande verksamhetshändelser
- Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB var under perioden 7 954 443 KSEK, en ökning med 33 procent. Den underliggande omsättningstillväxten i Kentima AB, var under de första sex månaderna 59 procent jämfört med samma period föregående år. I redogörelsen av den underliggande tillväxten i Kentima är försäljningen som sker till systerbolaget Kentima Control R&D AB, inom affärsområdet Automation, exkluderad. I Kentima AB utvecklas, tillverkas och säljs bolagets egenutvecklade produkter inom affärsområdena Automation och Security.

- Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB var under perioden 9 350 866 KSEK, en minskning med 21 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror helt på en minskad försäljning av kundanpassade styrsystem till en av bolagets största kunder. Orsaken till nedgången är de låga investeringsnivåerna inom den globala gruvindustrin som under de senaste två åren lett till en minskad orderingång och försäljning.

- Under den senare delen av Q2 finns en positiv trend på orderingången av kundanpassade styrsystem.

- Kentima AB har under perioden tecknat sju nya internationella avtal och flera internationella kunder har inlett sin försäljning av Kentimas produkter, främst inom affärsområdet Security.

- På den svenska marknaden har efterfrågan och försäljningen av industridatorer inom affärsområdet Automation ökat kraftigt under Q2 jämfört med samma period föregående år, 44 procent. Tillväxten inom produktområdet Industrial Computers har ökat sekventiellt de tre senaste kvartalen.

Rapportperiod Q1-Q2 (juli - december)
- Nettoomsättningen uppgick till 13 260 (14 327) KSEK.

- Personalkostnaderna uppgick till 6 275 (5 294) KSEK.

- Övriga kostnader uppgick till 4 304 (3 767) KSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till -5 581 (-3 826) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -5 618 (-3 897) KSEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 763 (-3 332) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -2 260 (-5 410) KSEK.

- Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 233 KSEK (4 979) inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 3 787 KSEK (3 874).

Rapportperiod Q2 (oktober - december)
- Nettoomsättningen uppgick till 5 745 (6 418) KSEK.

- Personalkostnaderna uppgick till 3 352 (2 860) KSEK.

- Övriga kostnader uppgick till 2 216 (2 419) KSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till -3 196 (-2 785) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -3 214 (-2 813) KSEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 107 (-2 877) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -85 (-4 515) KSEK. Det förbättrade kassaflödet beror huvudsakligen på nya kreditfaciliteter.

Delårsrapporten för Kentima Holding AB Org.nr 556590-2151 finns från 2015-02-06 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com/finansiellarapporter.

Staffanstorp 2015-02-06

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation. Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.

Kentimas produktområden:
· Video Management Software, Ethiris®
· HMI/SCADA Software, WideQuick®
· Network Video Recording, Ethiris® NVR
· Industrial Computers, Oe
· PSIM Software, WideQuick® PSIM
· Operator Panels, WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB