Delårsrapport Q1 (juli - sep 2015) för Kentima Holding

Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under Q1 till -89 (-1 870) KSEK, en minskad förlust med 95 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens kostnadsbesparingsprogram har tillsammans med en fortsatt god omsättningstillväxt för egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB gett positiva effekter på koncernens resultat. Koncernens omsättning minskade med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB är fortsatt god och uppgick under perioden till 23 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD Q1 (juli - sep 2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 331 (7 515) KSEK.
  • Personalkostnaderna uppgick till 3 003 (3 807) KSEK
  • Övriga kostnader uppgick till 1 066 (2 317) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-2 385) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -609 (-2 404) KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 576 (-1 655) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 6 184 (-2 175) KSEK.
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 426 (7 955) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 000 (4 424) KSEK.

Q1 (juli - sep 2015) I SAMMANDRAG

  • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 4 093 (4 292) KSEK, en minskning med 4,6 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången förklaras av ett omfattande konsult projekt som Kentima AB genomförde under samma period föregående verksamhetsår och som avslutades under Q2 2014/2015. I samband med att projektet genomfördes ökade konsultintäkterna markant det året men under detta kvartal har vi inte haft motsvarande konsultintäkter. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 23 pro- cent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick HMI/SCADA, Ethiris VMS, Ethiris NVR, Industridatorer och Operatörspaneler.
  • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 5 784 (5 478) KSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Både orderingång och omsättning har utvecklats positivt under Q1 jämfört med samma period föregående år.

Till delårsrapporten Q1, juli - september 2015 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp 2015-11-04

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD Kentima Holding AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automa- tions- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområ- den. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar pro- duktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recorder
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB