Delårsrapport Q1, juli - september 2014 för Kentima Holding

Kentima AB har fortsatt sin positiva utveckling internationellt och har under Q1 (juli-september) undertecknat fem nya internationella distributörs- och återförsäljaravtal. Bland annat har avtal tecknats med NIT i Dubai som har en etablerad försäljning i 18 länder i Mellanöstern. Den underliggande omsättningstillväxten under första kvartalet, var i Kentima AB 106 procent jämfört med samma period föregående år. 

Q1 i sammandrag
· Nettoomsättningen uppgick till 7 515 (7 909) KSEK.

· Kentima AB har under första kvartalet, inom sina två affärsområden Automation och Security, en underliggande omsättningstillväxt på 106 procent jämfört med samma period föregående år, exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Den sekventiella ökningen jämfört med föregående kvartal var 9 procent. Detta är i linje med Bolagets finansiella målsättningar.

· Rörelseresultatet uppgick till -2 385 (-1 041) KSEK. Resultatet är en följd av det stora förändringsarbete Kentima AB genomför, främst den stora internationella satsning som påbörjats, vilket innebär nyanställningar, marknadsförings- och utvecklingskostnader. Detta har resulterat i en ökad omsättning för dotterbolaget Kentima AB, ökat intresse för bolagets produkter, samt flera nya internationella avtal och partners.

· Kentima har tecknat ett betydelsefullt distributionsavtal med NIT (Network Information Technology) i Dubai. NIT kommer att distribuera företagets samtliga produktområden och försäljningen beräknas komma igång under början av 2015. NIT har en stark organisation, hög teknisk kompetens och ett väl utbyggt samarbete med sina återförsäljare i regionen. Totalt har fem nya internationella distributörs- och återförsäljaravtal tecknats under kvartalet.

· Kentima AB har utvidgat sitt samarbete med olika kameratillverkare. Bland annat har Kentima deltagit som en viktig partner till Axis Communications i deras lansering av sitt PACS (Physical Access Control System) i norra Europa.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 655 (-456) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -2 175 (-895) KSEK.

· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 955 KSEK (9 559) inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 424 KSEK (3 939).

Delårsrapporten för Kentima Holding AB Org.nr 556590-2151 finns från 2014-11-05 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp 2014-11-05

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden fyra olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.

Kentimas produktområden:
· HMI/SCADA Software, WideQuick®
· Video Management Software, Ethiris®
· Industrial Computers, Oe
· Operator Panels, WideQuick® HMI Panel 


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB