REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, juli 2019 - juni 2020 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 17 september 2020

Under verksamhetsåret 2019/2020 uppgick koncernomsättningen till 44 830 (50 299) KSEK och bruttovinsten nådde 20 098 (21 278). Under Q4 påverkades dotterbolaget Kentima Control R&D AB av en betydande nedgång i försäljningen av kundanpassade styrsystem. Tack vare en ökad försäljning av Egenutvecklade Produkter i Kentima AB samt att den största delen av bolagets bruttovinst kommer från Kentima AB, minskade den negativa effekten på bruttovinsten. Under Q4 minskade koncernomsättningen med 26 procent, men bruttovinsten minskade endast med 13 procent. Bolaget behöll en god likviditet under kvartalet och per den 30/6 var bolagets tillgängliga likvida medel 6 841 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit.

RAPPORTPERIOD, Q4 (april - juni 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 650 (13 014) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 345 (4 277) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 590 (1 722) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 387 (447) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -505 (-213) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -570 (-232) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 661 (796) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -112 (224) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q4 (juli 2019 - juni 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 830 (50 299) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 16 712 (16 110) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 5 974 (5 722) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 695 (4 414) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -860 (1 780) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 100 (1 650) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 287 (5 211) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -219 (338) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 841 (7 126) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 6 079 (6 145) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Även om Covid-19 totalt sett påverkat bolaget negativt, såväl omsättning som resultat, såg vi redan i juni en positiv vändning på orderingången i båda dotterbolagen.

Vi har stort fokus på bolagets bruttomarginal och bruttovinst. Under Q4 hade Kentima Control R&D AB en betydande nedgång i försäljningen av kundanpassade styrsystem. Tack vare en ökad försäljning av Egenutvecklade Produkter i Kentima AB samt att den största delen av bolagets bruttovinst kommer från Kentima AB, minskade den negativa effekten på bruttovinsten. Under Q4 förbättrades koncernens bruttomarginal till 47 procent och under hela verksamhetsåret uppgick bruttomarginalen till 45 procent.

Att antalet repetitiva kunder har ökat markant och att allt fler kunder väljer att köpa från flera av våra produktområden, ger oss en viktig signal för vilken tillväxtpotential vi har. Min förhoppning är att vi kommande kvartal ser en betydande tillväxt av våra egenutvecklade produkter."

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020 kl. 08:25 CET.

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB