REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari - december 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 16 mars 2023

Under 2022 uppgick koncernomsättningen till 63 370 KSEK, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma 12-månadersperiod föregående år. Under Q4 nådde försäljningen inom affärsområdena Automation & Säkerhet och Egenutvecklade Produkter en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal, och uppgick till 6 825 KSEK, en ökning med 17 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Koncernomsättningen uppgick under Q4 till 15 548 KSEK jämfört med 16 583 KSEK motsvarande kvartal föregående år. Koncernomsättningen påverkades under Q4 av en lägre fakturering inom affärsområdet Kundanpassade Styrsystem. Under 2022 genomförde Kentima flera större och viktiga marknadsaktiviteter, främst mässdeltagande. Kostnaderna för dessa framtidssatsningar uppgick till drygt 2 000 KSEK och har belastat både resultat och likviditet med motsvarande belopp. Dessutom fortsatte bolaget sin offensiva produktutveckling och trots bolagets omfattande satsningar under 2022 uppgick EBIT-resultatet under 2022 till 2 039 (3 377) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q4, 3 MÅNADER (oktober-december 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 548 (16 583) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 873 (4 729) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 701 (1 603) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 795 (2 739) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -475 (1 614) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -790 (1 528) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 688 (825) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -994 (-1 028) KSEK.

 

RAPPORTPERIOD Q1-Q4, 12 MÅNADER (januari-december 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 63 370 KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 19 382 KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 8 358 KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 646 KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 039 KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 255 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -173 KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -274 KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 183 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 2 902 KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

2022 blev ett framgångsrikt verksamhetsår där både koncernomsättning och försäljning av Egenutvecklade Produkter nådde rekordhöga nivåer. Samtidigt som året var positivt och framgångsrikt innebar det även flera stora utmaningar för Kentima. 

Under 2022 ställde vi ut på Nordbygg, Smart City, och SKYDD i Stockholm samt Scanautomatic i Göteborg. Vi är övertygade om att mässorna påverkade försäljningen positivt redan under 2022, men framför allt var det viktiga investeringar för vår långsiktiga tillväxt. Detta var speciella framtidssatsningar under just 2022 och den totala kostnaden för dessa aktiviteter låg på drygt 2 MSEK varav 1 MSEK belastade resultatet under Q4.

För att upprätthålla vår höga leveransförmåga och minska bolagets påverkan av den globala bristen på elektronikkomponenter ökade vi våra lagernivåer under 2022 med 5,1 MSEK. Våra ökade lagernivåer i kombination med amorteringar av befintliga lån och ökade kostnader för stora framtidssatsningar har påverkat både likviditet och kassaflöde.

Efter periodens slut, under februari 2023, förstärkte vi vår likviditet genom nya lån på sammanlagt 3,6 MSEK och den 28 februari uppgick våra likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit till 7,2 MSEK. Målsättningen är att vi successivt under 2023 ska minska våra lagernivåer och därigenom förbättra vår likviditet.

Som vi nämnt tidigare är vår målsättning att vi med egna medel skapar en fortsatt hög tillväxt. Därför är det viktigt att vi har en god likviditet inför de fortsatta framtidssatsningarna vi genomför inom utveckling, marknadsföring, försäljning och export.

Kentima är ett framtidsorienterat bolag som avsätter stora resurser på att utveckla nya produkter och vidareutveckla mjukvarorna inom Automations- och Säkerhetsområdet. Vi arbetar efter en strategi som gör att vår produktutveckling kan följa den snabba teknikutvecklingen. Tillsammans med en flexibel organisation kan vi kontinuerligt anpassa produkterna efter marknadens krav och önskemål.

Sammantaget är jag mycket nöjd och stolt över hur vi professionellt manövrerat oss igenom årets utmaningar samtidigt som vi klarat av att öka omsättningen och leverera ett positivt resultat. Min samlade bedömning är att koncernen som helhet har fortsatt goda förutsättningar att nå en god tillväxt och en positiv resultatutveckling.

Till Bokslutskommunikén, 12 månader, januari-december 2022>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB