REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 14 mars 2024

Kentima presenterar ett starkt förbättrat resultat för årets sista kvartal. Under Q4 ökade EBITDA med 130 procent och uppgick till 1 830 (795) KSEK samtidigt som EBIT ökade med 1 113 KSEK och uppgick till 638 (-475) KSEK.  Bruttovinsten under Q4 nådde 7,3 (6,9) Mkr. Under Q4 ökade koncernomsättningen något jämfört med föregående år och uppgick till 15 639 (15 548) KSEK. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter uppgick under Q4 till 6 160 (6 825), en nedgång med 10 procent, jämfört med samma period föregående år, men var en stabilisering och ökning med 60 procent jämfört med Q3. Rörelseresultatet för 2023 ökade till 3 176 (2 039) KSEK, en ökning med 56 procent jämfört med föregående år. Även om Kentima på kort sikt troligtvis kommer att påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher, ser bolaget mycket positivt på möjligheterna att skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt framöver.

RAPPORTPERIOD Q4, 3 MÅNADER (oktober-december 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 639 (15 548) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 079 (4 873) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 115 (2 701) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 830 (795) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 638 (-475) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 183 (-790) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 546 (1 688) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 479 (-994) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q4, 12 MÅNADER (januari-december 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 61 127 (63 370) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 20 419 (19 382) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 8 048 (8 358) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 893 (6 646) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 176 (2 039) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 683 (1 255) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 746 (-173) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 376 (-274) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång, uppgick till 4 357 (3 183) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 3 699 (2 902) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Jag tycker sammantaget att 2023 var ett lyckat år för Kentima. Kentima visar sin styrka bland annat genom att under 2023, och i synnerhet det senaste kvartalet redovisa en hög bruttovinst och ökat EBITDA-resultat och under Q1-Q4 leverera ett ökat rörelseresultat med 56 procent.

Under året ökade andelen mjukvara och mjukvarurelaterade produkter av den totala försäljningen inom affärsområdena Automation & Säkerhet och Egenutvecklade Produkter samt försäljningen av olika konsulttjänster, vilket gav en extra positiv effekt på bruttovinsten. Under året upplevde vi en minskad efterfrågan inom vissa kundsegment, med anledning av det rådande konjunkturläget, framför allt inom byggnadsbranschen. Detta medförde att vår försäljning inom fastighetsautomation blev betydligt lägre än under 2022. Trots detta är det fortsatt ett mycket stort intresse för våra Egenutvecklade Produkter och antalet offerter vi lämnar och volymerna vi offererar blir allt fler och högre.

Vi bedrev ett stort och viktigt utvecklingsprojekt inom affärsområdet Kundanpassade Styrsystem. Projektet fortsätter under 2024 och är ett betydelsefullt projekt för vår tillväxt inom det här området. Under andra kvartalet 2023 förnyade vi vårt avtal med Sandvik Rock Processing Solutions. Avtalet avser leverans av avancerad automationsutrustning till alla typer av konkrossar som Sandvik har i sitt sortiment och omfattar bland annat leverans av kundanpassade operatörsenheter som är baserade på vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA samt hårdvara som är utvecklad av Kentima. Under 2023 gick försäljningen av affärsområdet Kundanpassade Styrsystem ner med 16 procent och 5,5 Mkr, vilket fick en stor inverkan på koncernomsättningen. Under Q4 stabiliserades försäljningen och ökade med 3 procent.

Vår målsättning är att med egna medel skapa betydande tillväxt, och den positiva utvecklingen vi har i Kentima är resultatet av ett långsiktigt arbete och en strategi som bygger på att Kentima ska vara ett attraktivt och framgångsrikt tillväxtbolag under lång tid framöver och som levererar en god avkastning till sina aktieägare.

Även om vi på kort sikt troligtvis kommer påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher är min bedömning att vi har goda möjligheter att skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter, inom både Automation och Säkerhet. Vi ser också positivt på försäljningsutvecklingen inom Kundanpassade Styrsystem även om den också på kort sikt påverkas av rådande konjunkturläge."

Till Bokslutskommuniké 2023, 12 månader, januari-december 2023>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2024 kl. 08:25 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVRN Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB