BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, juli 2018 - juni 2019 för Kentima Holding AB (publ)

Kentima presenterar verksamhetsåret 2018/2019, ett år med fortsatt tillväxt. Koncernomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 50 299 (46 591) KSEK och bruttovinsten nådde 21 278 (19 492) KSEK, en tillväxt på 9 procent. EBITDA-resultatet blev något lägre, jämfört med föregående år, och beror främst på bolagets satsning på fortsatt rekrytering där man förstärkt organisationen med ytterligare kvalificerade medarbetare. Efterfrågan på såväl produkter som konsulttid har fortsatt öka under året och bolaget ser en betydande tillväxtpotential för samtliga produktområden. Bolaget ser även goda förutsättningar för en stabil, långsiktig och hållbar tillväxt och lönsamhet.

RAPPORTPERIOD, Q4 (april - juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 014 (12 280) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till -4 277 (-3 615) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till -1 722 (-1 633) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 447 (1 033) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -213 (597) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -232 (573) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 796 (2 364) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet
  till 224 (10) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q4 (juli 2018 - juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 50 299 (46 591) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till -16 110 (-12 305) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till -5 722 (-5 128) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 414 (6 176) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 780 (4 453) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 650 (4 350) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 211 (4 386) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet
  till 338 (-696) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 126 (5 188) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 6 145 (4 545) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Marknaden för Automations- och Säkerhetsprodukter växer kontinuerligt och under året har vi haft en stigande efterfrågan inom våra olika produktområden.  Det resulterade i att försäljningen av egenutvecklade produkter ökade med 22 procent under Q4, jämfört med samma period föregående år.

Vår målsättning är att Kentima ska vara ett ledande bolag inom Automation & Säkerhet och vi är övertygade om att en kommande exportsatsning kommer vara ytterligare en faktor som påverkar tillväxttakten positivt.

Inom affärsområdena Automation och Säkerhet ser vi positivt på framtiden och flera av de spännande samarbeten vi inlett under de senaste åren kommer påverka tillväxten positivt framöver."

Till bokslutskommunikén juli 2018 - juni 2019

Staffanstorp, 19 september 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software
   
 • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB