Bokslutskommuniké (juli 2016 - juni 2017) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen i Kentima fortsatte under Q4 och resultatet förbättrades kraftigt. Under Q4 uppgick koncernens omsättning till 9 920 (8 792) KSEK, en tillväxt med 13 procent. Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat med 163 procent och uppgick till 1 103 (418) KSEK. Under verksamhetsåret 2016/2017 uppgick koncernens omsättning till 33 420 (33 233) KSEK och koncernens EBITDA-resultat uppgick till 1 260 (333) KSEK. Tillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under verksamhetsåret 2016/2017 till 36 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q4 (april - juni 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 920 (8 792) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 093 (3 339) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 523 (1 575) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 103 (418) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 717 (-51) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 694 (-74) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376 (-1 718) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -512 (-2 920) KSEK.

RAPPORTPERIOD, HELÅR (juli 2016 - juni 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 420 (33 233) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 12 882 (13 368) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 5 522 (5 794) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 260 (333) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -181 (-1 545) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -325 (-1 698) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 (-3 236) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -19 (1 116) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 614 (7 358) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 275 (6 000) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER, HELÅR (juli 2016 - juni 2017), DOTTERBOLAGEN

Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 22 139 (20 025) KSEK, en ökning med 11 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 36 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, WideQuick® HMI Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR och WideQuick® PSIM.

Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 20 321 (23 400) KSEK, en minskning med 13 procent, jämfört med samma period föregående år.

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB