Bokslutskommuniké 2015/2016 för Kentima Holding

Omsättningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat för Kentima-koncernen. Koncernens EBITDA-resultat upp- gick under Q4 till 418 (-1 945) KSEK, en förbättring med 2 363 KSEK, jämfört med samma period föregående år. Koncernens EBITDA-resultat för hela verksamhetsåret uppgick till 333 (-7 782) KSEK, en förbättring med 8 115 KSEK, jämfört med föregående verksamhetsår. Koncernens nettoomsättning uppgick under verksam- hetsåret till 33 233 (29 173) KSEK, en ökning med 14 procent, jämfört med föregående verksamhetsår. Omsätt- ningen av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB får allt större positiv påverkan på koncernens omsättning och resultat. Omsättningstillväxten för egenutvecklade produkter uppgick under Q4 till 78 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD Q4 (april-juni)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 792 (7 778) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 339 (4 440) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 575 (1 987) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 418 (-1 945) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 718 (-270) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -2 920 (-1 699) KSEK. Under perioden har kundfordringarna ökat kraftigt under juni månad. Detta har påverkat kassa- flödet negativt då det resulterat i en förändring av rörelsefordringarna på -2 223 KSEK.

RAPPORTPERIOD HELÅR (juli 2015-juni 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 233 (29 173) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 13 368 (17 107) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 5 794 (8 118) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 333 (-7 782) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 545 (-9 854) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 698 (-10 055) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 236 (-6 223) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 1 116 (-5 464) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 358 (2 069) KSEK inklusive en outnyttjad check- räkningskredit om 6 000 (1 827) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER HELÅR (juli 2015-juni 2016), DOTTERBOLAGEN

 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 20 025 (16 601) KSEK, en ökning med 21 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 73 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, WideQuick® HMI-Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR och WideQuick® PSIM.
 • Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 23 400 (21 579) KSEK, en ökning med 8 procent, jämfört med samma period föregående år.

Till bokslutskommuniké 2015/2016 >>

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp 2016-09-15 

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automa- tions- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområ- den. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar pro- duktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® HMI Panel
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® Network Video Recorder
 • WideQuick® PSIM Software

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB