Bokslutskommuniké 2014/2015 för Kentima Holding

Koncernens nettoomsättning minskade under 2014/2015 med 11 procent jämfört med föregående verksamhetsår och minskade även under Q4 jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror på en minskad försäljning av kundanpassade styrsystem till vår största kund i dotterbolaget Kentima Control R&D AB. Koncernen visade dock ett något förbättrat rörelseresultat för 2014/2015 jämfört med föregående verksamhetsår. Den ökade försäljningen i Kentima AB av egenutvecklade produkter tillsammans med ett fortsatt kostnadsbesparingsprogram förbättrade koncernens rörelseresultat under Q4 till -2 466 (-3 958) KSEK, en förbättring med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Under verksamhetsåret ökade vidare dotterbolaget Kentima AB sin försäljning av egenutvecklade produkter med 43 procent och under Q4 blev motsvarande ökning 95 procent jämfört med samma period föregående år.

Rapportperiod Q4 (april - juni 2015)
· Nettoomsättningen uppgick till 7 778 (10 058) KSEK.
· Personalkostnaderna uppgick till 3 413 (3 591) KSEK.
· Övriga kostnader uppgick till 1 981 (3 667) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -2 466 (-3 958) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -2 545 (-4 018) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -270 (-4 408) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -1 699 (5 321) KSEK.
· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 069 (12 638) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 1 827 (6 932) KSEK.

Rapportperiod helår (juli 2014 - juni 2015)
· Nettoomsättningen uppgick till 29 173 (32 935) KSEK.
· Personalkostnaderna uppgick till 13 202 (12 618) KSEK.
· Övriga kostnader uppgick till 8 024 (9 779) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -9 854 (-10 497) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -10 055 (-10 677) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 223 (-9 247) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -5 464 (-809) KSEK.

Betydande verksamhetshändelser Q1-Q4 (juli 2014 - juni 2015), dotterbolagen
· Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 16 601 (14 690) KSEK, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 43 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Denna försäljning innefattar försäljning av mjukvarorna WideQuick HMI/SCADA och Ethiris VMS samt Industridatorer och Operatörspaneler. Den underliggande tillväxten i Kentima AB uppgick till 30 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Den underliggande tillväxten innefattar försäljning av egenutvecklade produkter (se ovan), konsultintäkter samt övrig försäljning (tillval, utbildningar etc.). För att tydliggöra tillväxten i Kentima AB är den interna försäljningen till Kentima Control R&D AB exkluderad i redovisad försäljning av egenutvecklade produkter och den underliggande tillväxten i Kentima AB
· Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 21 579 (27 132) KSEK, en minskning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror på en minskad försäljning av kundanpassade styrsystem till bolagets största kund.

Bokslutskommuniké 2014/2015 för Kentima Holding AB finns från 2015-09-18 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com/finansiellarapporter.

Till bokslutskommuniké 2014 / 2015 >>

Rapporten i sin helhet bifogas.

Staffanstorp 2015-09-18

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
 E-post: [email protected],
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Kentima Holding AB's Certified Adviser  
Västra Hamnen Corporate Finance AB

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automa- tions- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområ- den. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar pro- duktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
-Ethiris® Video Management Software
-Ethiris® Network Video Recorder
-WideQuick® PSIM Software
-WideQuick® HMI/SCADA Software
-Oe Industrial Computers
-WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB