REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 18 månader, juli 2020 - december 2021 för Kentima Holding AB (publ), förlängt räkenskapsår. Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 17 mars 2022

Kentima presenterar sin bokslutskommuniké för ett förlängt räkenskapsår 18 månader, juli 2020-december 2021. Kentima fortsätter stärka sina positioner på marknaden och uppvisar en ökad koncernomsättning, en betydande försäljningstillväxt inom sina samtliga affärsområden samt ett kraftigt förbättrat EBITDA- och EBIT-resultat. Under periodens sista kvartal, oktober-december 2021, ökade koncernomsättningen med 29 procent och uppgick till 16 583 (12 854) KSEK samtidigt som bruttovinsten ökade med 26 procent och uppgick till 7 579 (6 039) KSEK. Även rörelseresultatet ökade kraftigt under samma kvartal och uppgick till 1 614 (285) KSEK. Under perioden har bolaget genomfört ett antal långsiktiga och viktiga investeringar med en utökad organisation och en fortsatt intensiv produktutveckling.

RAPPORTPERIOD, 3 MÅNADER (oktober-december 2021)

· Nettoomsättningen uppgick till 16 583 (12 854) KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 4 729 (4 276) KSEK.

· Övriga externa kostnader uppgick till 1 603 (1 728) KSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 739 (1 381) KSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 614 (285) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 528 (214) KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 825 (4 008) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -1 028 (472) KSEK.

RAPPORTPERIOD, 18 MÅNADER (juli 2020 - december 2021) - FÖRLÄNGT RÄKENSKAPSÅR

FÖR 18 MÅNADER FINNS INGA JÄMFÖRELSESIFFROR DÅ INGET BOKSLUT ÄR FRAMTAGET SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR

· Nettoomsättningen uppgick till 80 553 KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 25 698 KSEK.

· Övriga externa kostnader uppgick till 8 712 KSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 577 KSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 939 KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 3 498 KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 211 KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -207 KSEK.

· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 267 (7 498) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit

om 5 714 (6 574) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten och för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Vi avslutar verksamhetsåret med ännu ett starkt kvartal. Jag känner både glädje och stor inspiration att framöver, tillsammans med Kenitmas medarbetare, accelerera bolagets tillväxt och göra bolaget ännu mer framgångsrikt. Bokslutskommunikén för Kentima avser 18 månader juli 2020 - december 2021.

Även om perioden präglades av en utdragen covid-19 pandemi och en global brist på elektronikkomponenter resulterade det i en mycket framgångsrik period för Kentima. Under perioden uppnådde vi en ökad koncernomsättning, en betydande försäljningstillväxt inom både Egenutvecklade Produkter och Kundanpassade Styrsystem samt ett kraftigt förbättrat EBITDA- och EBIT-resultat. Samtidigt genomförde vi långsiktiga och viktiga investeringar med en utökad organisation och en fortsatt intensiv produktutveckling.

Dessutom avslutade vi perioden med rekordhög koncernomsättning och ett kraftigt förbättrat resultat. Allt tyder på att både Automations- och Säkerhetsmarknaden kommer ha en god tillväxt under lång tid framöver vilket kommer ge en positiv effekt på försäljningen av våra Egenutvecklade Produkter. Vi har stora möjligheter att fortsatt öka våra marknadsandelar och skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter.

Vi ser även positivt på försäljningsutvecklingen inom Kundanpassade Styrsystem och vår bedömning är att den kommer ha en stabil tillväxt framöver. Min samlade bedömning är att koncernen som helhet har stora förutsättningar att nå en god tillväxt och en fortsatt positiv resultatutveckling under innevarande år.

Jag vill sammanfatta perioden som händelserik, utmanande och framgångsrik och framhålla att min framtidstro på Kentima är större än någonsin."

Till delårsrapporten 18 månader, juli 2020 - december 2021, förlängt räkenskapsår>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2022 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB