BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (juli 2017 - juni 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Bolaget fortsätter sin stabila tillväxt och hela verksamhetsåret har präglats av ökad efterfrågan, flera nya långsiktiga samarbeten och en utökad produkt- och säljorganisation. Koncernomsättningen uppgick till 46 591 (33 420) KSEK, en ökning med 39 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4 453 (-181) KSEK, med en rörelsemarginal på 9,6 procent och en vinstmarginal på 9,8 procent. Försäljningen av egenutvecklade produkter hade en tillväxt på 11 procent och försäljningen uppgick till 13 403 (12 085) KSEK. Bolaget ser en fortsatt positiv utveckling och tillväxt under kommande verksamhetsår inom både Automation och Säkerhet.

RAPPORTPERIOD, Q4 (april - juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 280 (9 920) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 615 (3 093) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 633 (1 523) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 033 (1 103) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 597 (717) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 573 (694) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 364 (376) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 10 (-512) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q4 (juli 2017 - juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 46 591 (33 420) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 12 305 (12 882) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 5 128 (5 522) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 176 (1 260) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 453 (-181) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 4 350 (-325) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 386 (171) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -696 (-19) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 188 (5 614) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 545 (4 275) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET
"Kentima levererar en rapport som ännu en gång visar bolagets styrka och potential och vilka fantastiska möjligheter bolaget har att bli ett ännu mer lönsamt och framgångsrikt bolag. Jag är stolt över alla medarbetare och deras insatser och stora engagemang under året. Koncernomsättningen ökade med 39 procent och vi gör en kraftig resultatförbättring på drygt 4,5 Mnkr vilket är mycket tillfredställande. Tillsammans med att vi i slutet av året förstärkte bolaget med flera nya medarbetare ser jag fram emot ett spännande och nytt verksamhetsår som kommer att vara präglat av ett stort fokus på tillväxt."

Till bokslutskommunikén juli 2017 - juni 2018

Staffanstorp, 20 september 2018

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB