Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ) ("Kentima Holding" eller "Bolaget"), som är listat på NASDAQ Stockholm First North ("First North"), har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Kentima Holding cirka 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader ("Emissionen"). Emissionen omfattas till strax över 50 procent av teckningsförbindelser från befintliga huvudägare och nya investerare som tecknar med stöd av huvudägares företrädesrätt.

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014, fattat beslut om en Överteckningsemission, vilken huvudsakligen kommer att ske på samma villkor som Emissionen ("Överteckningsemissionen"). Överteckningsemissionen kommer vid full teckning tillföra Bolaget ytterligare cirka 2,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Överteckningsemissionen kommer att användas om Emissionen övertecknas av befintliga och nytillkommande aktieägare.

Om Emissionen och Överteckningsemissionen fulltecknas kommer Bolaget sammanlagt att tillföras cirka 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans "Erbjudandet".

Emissionen kommer att ske i form av Units, där en Unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1 B, vilken kommer att kunna utnyttjas i oktober 2016.

Erbjudandet i sammandrag (för B-aktieägare)
· Tre (3) befintliga aktier i Kentima Holding ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B.

· Teckningskursen per Unit är 3,15 kronor, varav teckningskursen per aktie uppgår till 1,05 kronor. Teckningsoptio- nerna TO 1 B ges ut utan vederlag.

· Totalt kommer (högst) 11 912 760 aktier (varav 500 000 A-aktier till A-aktieägare) att emitteras inom ramen för Emissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 12 508 398 kronor.

· Teckningstiden är 10 juni - 29 juni 2015.

· Emissionen omfattas till strax över 50 procent av teckningsförbindelser.

· Värderingen (pre-money) uppgår till cirka 12,5 mnkr.

Överteckningsemission
· Vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 800 000 Units, motsvarande 2 400 000 aktier och 800 000 teckningsoptioner TO 1 B, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 2 520 000 kronor före emissionskostnader.

· Tilldelning av Units från Överteckningsemissionen kommer att ske till allmänheten, varvid varje tecknare i första hand kommer att tilldelas högst 2 000 Units (motsvarande 6 300 kronor) och därefter i proportion till visat intresse.

· Syftet med Överteckningsemissionen är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Teckningsoptioner TO 1 B
· Totalt kommer (högst) 3 970 920 teckningsoptioner TO 1 B att emitteras inom ramen för Emissionen. Om även hela Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas kommer ytterligare (högst) 800 000 teckningsoptioner TO 1 B att emitteras, vilket summerar till totalt (högst) 4 770 920 teckningsoptioner TO 1 B.

· En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna ytterligare en (1) ny aktie i Kentima Holding under lösenperioden 15 oktober - 31 oktober 2016.

· Lösenkursen för TO 1 B ska uppgå till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i lösenperioden. Lösenkursen ska dock lägst uppgå till 1,10 kronor och högst till 2,00 kronor.

· Teckningsoptionerna TO 1 B från Emissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget ytterligare mellan 4,4 mnkr och 7,9 mnkr beroende på lösenkurs före emissionskostnader. Om även Överteckningsemissionen tecknas och samtliga teckningsoptioner TO 1 B från Överteckningsemissionen utnyttjas kommer Bolaget totalt att tillföras mellan 5,2 mnkr och 9,5 mnkr beroende på lösenkurs före emissionskostnader.

· Efter att Emissionen av Units blivit registrerad hos Bolagsverket kommer de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 1 B att separeras. Bolaget kommer att ansöka om att teckningsoptionerna TO 1 B ska tas upp till handel på First North.

Utspädning
· Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Emissionen kommer (högst) att uppgå till cirka 50 procent. Om även hela Överteckningsemissionen kan utnyttjas (exklusive teckningsoptioner TO 1 B) ökar utspädningen till cirka 54,6 procent.

· Om hela Överteckningsemissionen kan utnyttjas och samtliga teckningsoptioner TO 1 B från såväl Emissionen som Överteckningsemissionen utnyttjas kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 61,6 procent.

Bakgrund och motiv
Förstärkt rörelsekapital för fortsatt marknadssatsning
· Kentima-koncernen bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom Bolagets affärsområden Automation och Security erbjuds sex olika produktområden.

· Ethiris® är en VMS-programvara (Video Management Software) som innehåller unika funktioner som ger system- integratören möjlighet att snabbt och enkelt konfigurera ett modernt och kraftfullt system för videoövervakning.

· WideQuick® HMI/SCADA är en av marknadens mest flexibla HMI/SCADA-programvaror. WideQuick® har möjlighet att kommunicera mot ett stort antal olika system för att därefter lagra, övervaka och behandla information och bilder. Informationen visuliseras för operatören som därefter enkelt kan interagera och påverka anläggningen.

· Industridatorerna (Oe-serien) har hög prestanda, robust konstruktion och modern design. De är utvecklade för tuff industriell miljö och flera tusen av våra industridatorer finns installerade i gruvor och andra krävande miljöer.

· Operatörspanelen WideQuick® HMI Panel är en serie mycket kraftfulla och flexibla operatörspaneler som består av en industridator från Kentima och vår mjukvara WideQuick.

Kentima AB lanserar även flera nyutvecklade produkter som bedöms ha stor potential både på den svenska och internationella marknaden.

· Ethiris® NVR (Network Video Recorder) är ett komplett, nyckelfärdigt videoövervakningssystem, bestående av en tillförlitlig, ruggad dator där Ethiris VMS är förinstallerat. Detta är ett efterfrågat produktområde på marknaden.

· WideQuick® PSIM (Physical Security Information Management) möjliggör integrationen av olika säkerhetssys- tem och presenterar relevant information i ett gemensamt användargränssnitt. WideQuick® PSIM fungerar som ett överordnat övervakningssystem som kommunicerar med exempelvis videoövervakning, passagesystem, brandlarm, inbrottslarm och andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem.

Kentima-koncernen består av moderbolaget Kentima Holding, helägda dotterbolaget Kentima AB som innehåller de egenutvecklade produkterna samt helägda dotterbolaget Kentima R&D Control AB som säljer kundanpassade styrsystem till kunder som i huvudsak levererar system till gruvindustrin. Kentima R&D Control AB har historiskt varit motorn i verksamheten där överskott har investerats i egenutveckling av nya produkter i Kentima AB. Framöver ligger fokus på att öka försäljningen i Sverige och internationellt av de egenutvecklade produkterna i Kentima AB.

Kentima-koncernen startade sin internationella expansion av egenutvecklade produkter under 2013. Antalet distributörer har ökat till 14 st. per 30 april 2015. Antalet internationella systemintegratörer som har återförsäljaravtal med Kentima- koncernen har ökat till 7 st. per 30 april 2015.

Dotterbolaget Kentima AB ökade sin försäljning under Q1 - Q3 (juli - mars) 2014/2015 med 37 procent till 5,5 mnkr (4,0 mnkr) jämfört med samma period föregående räkenskapsår. Försäljningen är exkluderat försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB.

På den svenska hemmamarknaden märks nu ett stort intresse för Kentimas produkter. Idag har Kentima-koncernen partneravtal med totalt 196 systemintegratörer inom Kentima Partner Program. För att ytterligare öka expansionen har Kentima AB etablerat ett lokalkontor i Stockholm med anställd försäljningspersonal som ska bearbeta den snabbväxande marknaden i huvudstadsområdet.

Kentima-koncernen befinner sig precis i början av sin internationella expansion, med målsättningen att bli ett internationellt etablerat och lönsamt programvaruföretag inom de snabbväxande branscherna Automation och Säkerhet.

Typiskt för programvaruföretag är dock att de är "framtunga" när det gäller kostnader för expansionen och "baktunga" när det gäller lönsamhet, vilket också gäller för Kentima Holding. Det tar helt enkelt tid för systemintegratörer och slutkunder att nå den erfarenhet som krävs för att kunna använda programvarorna effektivt. När väl samarbetena etablerats och systemintegratörerna lärt sig arbeta med programmen tickar dock avtalen på, med löpande intäkter och mycket goda täckningsbidrag eftersom dotterbolaget Kentima AB kommer att ha en betydande försäljning av egenutvecklade programvaror. Sammanfattningsvis bedöms framtidsutsikterna se fortsatt ljusa ut för Kentima-koncernen. Emissionslikviden ska användas till att finansiera den fortsätta marknadsexpansionen i Sverige och internationellt.

Finansiella mål för Kentima Holding AB
· Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på koncernnivå under de kommande fem åren ska uppgå till minst 25 procent.

· Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt inom dotterbolaget Kentima AB de kommande fem åren skall uppgå till minst 50 procent.

· EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med räkenskapsåret 2016/2017.

Preliminär tidplan för Emissionen
· Sista handelsdag för aktien inklusive uniträtter: 3 juni 2015

· Första handelsdag för aktien exklusive uniträtter: 4 juni 2015

· Avstämningsdag: 5 juni 2015

· Memorandum offentliggörs: Omkring den 4 juni 2015

· Teckningstid: 10 juni - 29 juni 2015

· Handel i uniträtter: 10 juni - 25 juni 2015

· Handel i betalda tecknade Units (BTU): Från den 10 juni 2015 till dess att Emissionen registrerats vid Bolagsverket

· Handel i nya aktier inleds: i början av augusti 2015

· Handel i teckningsoptioner TO 1 B inleds: i slutet av augusti 2015

Memorandum
I övrigt hänvisar styrelsen för Kentima Holding till det memorandum som kommer upprättas i samband med Erbjudandet. Memorandumet kommer att kunna laddas ner på:
· Kentimas hemsida, www.kentima.com
· Aktieinvest FKs hemsida, www.aktieinvest.se
· EmissionsTorget, www.emtorget.se

Memorandumet kommer också att distribueras per post till samtliga aktieägare (dock ej aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring).

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Emissionen.

Staffanstorp 2015-05-28

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentimas produktområden:
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter eller andra värdepapper i Kentima Holding. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kentima Holding kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 4 juni 2015.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna TO 1 B kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB