Valberedningen inför Gabather AB årsstämma har utsetts

Gabather AB (Nasdaq First Growth Market: GABA) meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2021 har utsetts

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 4 juni 2020 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, samt en - av årsstämman vald - representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Utöver en tillfrågad aktieägare inte sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående utgörs valberedningen av följande ledamöter:

  • Jakob Nilsson, vald vid årsstämman 2020
  • Kristian Falk, representerar eget innehav
  • Niclas Blomström, representerar Patrik Blomström och eget innehav
  • Svein Mathisen, styrelsens ordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att.: Valberedningen" till [email protected] eller via brev till Gabather AB, Att.: Valberedningen, Bygg 215N, Forskargatan 20J, SE-151 36 Södertälje. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 28 februari 2021.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svein Mathisen, Styrelsens Ordförande

Telefon: 070-8978213

E-mail: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller [email protected].

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39