Valberedningen inför Gabather AB årsstämma har utsetts.

Gabather AB (Nasdaq First Growth Market: GABA) meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 3 juni 2021 ska valberedningen bestå av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021, samt en - av årsstämman vald - representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Utövar en tillfrågad aktieägare inte sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. 

Baserat på ovanstående utgörs valberedningen av följande ledamöter:

  • Jakob Nilsson, vald vid årsstämman 2021
  • Kristian Falk, representerar eget innehav
  • Niclas Blomström, representerar Patrik Blomström och eget innehav
  • Svein Mathisen, styrelsens ordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att.: Valberedningen" till [email protected] eller via brev till Gabather AB, Att.: Valberedningen, Bygg 215N, Forskargatan 20J, SE-151 36 Södertälje. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 28 februari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Svein Mathisen, Styrelsens Ordförande

Telefon: 070-8978213

E-mail: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39