REG

RÄTTELSE: Gabather publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Rättelsen avser tidigare saknad text i pressmeddelandet som fallit bort vid publicering

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan - dec) 2022 

  • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
  • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
  • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
  • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Gabather rapporterade den 13 januari att den pågående dubbelblinda EEG/fMRI "target engagement" studien av GT-002, på friska frivilliga, fortskrider enligt plan och att analysen av data pågår. De första 4 försökspersonerna har framgångsrikt genomfört behandlingsschemat och samtliga behandlingar tolererades väl. Resultaten visar intressanta skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna.
  • Den har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022
okt-dec
2021
okt-dec
2022
jan-dec
2021
jan-dec
Rörelseresultat, tkr -2 462 -5 336 -8 551 -16 991
Resultat efter skatt, tkr -2 462 -5 340 -8 548 -16 995
Balansomslutning, tkr 6 752 15 392 6 752 15 392
Periodens kassaflöde, tkr -1 587 -3 491 -8 575 -16 071
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,12 -0,26 -0,63 -1,20
Likvida medel, tkr 6 272 14 847 6 272 14 847
Resultat per aktie (SEK) -0,18 -0,40 -0,63 -1,27
Eget kapital per aktie (SEK)  0,25 0,82 0,25 0,82
Soliditet, % 50,92% 71,23% 50,92% 71,23%

VD har ordet

Gabather utvecklar nya läkemedel för effektiv behandling av flera neuropsykiatriska sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, GT-002, en selektiv GABAA-receptorstimulerare, är i sen klinisk fas I. Det huvudsakliga syftet med den pågående fas I-studien i friska frivilliga individer är att med hjälp av biomarkörer (EEG/fMRI) studera verkningsmekanismer och eventuell selektiv påverkan GT-002 har på olika hjärnområden. Den pågående studien genomförs i Portugal vid Clinical Academic Center i Braga (2CA-Braga) och alla försökspersoner beräknas vara rekryterade under första kvartalet 2023. Gabather rapporterade i januari 2023 preliminära blindade resultat från de första fyra försökspersonerna. EEG resultaten visar på intressanta skillnader i hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna. Analysen av fMRI-data från de första fyra individerna pågår och utfallet av de preliminära resultaten kommer kommuniceras inom den närmaste tiden. fMRI resultaten kan ytterligare stärka och förklara GT-002 unika selektivitet och verkningsmekanismer. Vi ser fram emot att avsluta Target engagement-studien under våren för att ta nästa steg mot den fortsatta utvecklingen av GT-002 och val av patientprofil till en klinisk fas II studie.

Behovet av nya behandlingar av neuropsykiatriska sjukdomar är stort, vilket ger vår pipeline en tydlig kommersiell potential. Gabather har fortlöpande diskussioner med tänkbara partners och under året deltog vi även vid JP-Morgan mötet i San Francisco, USA. Vi hade flera intressanta möten och diskussioner med olika potentiella partners som kommer följas upp och förhoppningsvis utvecklas vidare under 2023. Givet goda studieresultat från den pågående EEG/fMRI Target engagement-studien kommer dessa diskussioner ytterligare intensifieras och fördjupas.

Vi ser med spänning fram emot att ta vår unika selektiva GABAA-receptorstimulerare vidare till nästa nivå. Vi har en spännande tid framför oss med förhoppningsvis intressanta resultat som kommer leda oss vidare mot vårt huvudsakliga mål, att utveckla effektiva behandlingar för patienter med neuropsykiatrisk sjukdom.

Södertälje den 8 februari 2023

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39