Kommuniké från extrastämma i Gabather AB (publ) den 13 november 2017

Gabather AB (publ) höll den 13 november 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att genomföra en företrädesemission av units enligt styrelsens förslag vilka avses tillföra bolaget cirka 33,1 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst cirka 818 011,11 kronor och antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 7 362 100 stycken. Vidare beslutades att Bolaget ska emittera högst 2 944 840 teckningsoptioner av serie TO 2, envar berättigade till teckning av en aktie. Bolagets aktiekapital kan därmed komma att öka med ytterligare högst 327 204,44 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 2 944 840 aktier vid utnyttjandet av serie TO 2. Varje unit består av fem aktier samt två teckningsoptioner av serie TO 2.

Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20 november 2017 ska berättiga till en uniträtt. Tio uniträtter ska berättiga till teckning av en unit bestående av fem aktier och två teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget. Teckningskursen för varje unit aktie ska uppgå till tjugotvå kronor och femtio öre (22,50). Teckningskursen per aktie uppgår till fyra kronor och femtio öre (4,50). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 22 november 2017 till och med den 6 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

Motivet till emissionen är att likviden från den föreslagna företrädesemissionen tillsammans med befintliga medel ska kunna säkerställa finansieringen av pågående forskning på läkemedelskandidaten GT-002, inom ramen för pågående utvecklingsprogram inför framtida Fas II-studie. Om samtliga teckningsoptioner, som kan inbringa upp till 23,6 mkr utnyttjas, är det styrelsens bedömning att Bolagets kapital även är tillräckligt för att slutföra indikativa effektstudier som planeras under 2019. 

För ytterligare information:

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel. 0707-772209

E-mail: [email protected]

www.gabather.com

Kort om Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Malmö den 13 november 2017

Gabather AB (publ)

Styrelsen


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39