REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 30 juni 2023 extra bolagsstämma i Södertälje. Vid stämman beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram för föreslagna nya styrel-seledamöter i Bolaget. 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till de på årsstämman 2023 föreslagna nya styrelseledamöterna Therese Comiskey Olsen och Åsa Korn-feld i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 100 000 teckningsoptioner till Bolaget för vidareförsäljning till Therese Comiskey Olsen och Åsa Kornfeld till marknadspris. Genomförandet av incitamentsprogrammet förutsätter att Therese Comiskey Olsen och Åsa Kornfeld blir invalda i Bolagets styrelse på årsstämman 2023. Varje teckningsoption i incitamentsprogrammet ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 augusti 2026 till och med den 15 september 2026 till en teck-ningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Gabathers aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före dagen för Bolagets årsstämma 2023.

För mer information, kontakta:
Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073 687 28 39
E-post: [email protected]


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39