Kommuniké från extra bolagsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 29 november 2021 extra bolagsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls stämman som en hybridstämma med möjligheten att både delta fysiskt och genom poströstning. Vid stämman fattades beslut om att inte godkänna styrelsens beslutade emission av units med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget.

Beslut att inte godkänna styrelsens beslutade företrädesemission

Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens beslutade emission av units bestående av en aktie och en teckningsoption, med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. Styrelsen kommer till följd av beslutet att utvärdera vilka andra alternativ Bolaget har för att finansiera den fortsatta verksamheten.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021, kl. 16.30

För mer information, kontakta:

Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073-687 28 39
E-post: [email protected]


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39