Kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ)

Vid årsstämman i Gabather AB (publ), som hölls i Malmö den 19 maj 2017, fattades bl.a. följande beslut:

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner, BG Svensson och Gunilla Ekström till styrelseledamöter. Svein Mathisen omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som styrelseledamotens bolag annars hade varit tvunget att erlägga. Magnus Hahnsjö omvaldes till bolagets revisor. Jakob Ekman nyvaldes till revisorssuppleant. Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 15 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 130 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på AktieTorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2017. Teckningskursen ska dock inte understiga 1,80 kronor.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in till lika delar varje år 2017, 2018 och 2019.

För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget säljs till en och samma aktieägare och/eller Bolagets aktier avnoteras från den marknadsplats vid vilken Bolagets aktier är noterade ska samtliga 315 000 personaloptioner anses intjänade vid den tidpunkt då aktieägaren tillträder aktierna i Bolaget, respektive dagen efter sista dag för handel på marknadsplatsen. Deltagaren av personaloptionsprogrammet, ska då även ha rätt att under två månader från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv i bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att vara aktiv i bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 413 973 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 413 973 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,71 procent.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gabather Finans AB, org. nr 559013-4861.

Teckningsoptionerna föreslås vidare kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagare i personaloptionsprogrammet i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. Fullständig information om personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida.

Övriga beslut

Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att besluta om justering av besluten vid stämman.

För ytterligare information:

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel: 070-777 22 09

E-post: [email protected]


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39