KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2018 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2018, dels senast den 16 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 16 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 15. Val av styrelseordförande
 16. och eventuella revisorssuppleanter 
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
 18. Beslut om att anta personaloptionsprogram 
 19. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten 
 20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2 , 12-16)

Ett antal aktieägare i bolaget föreslår

att advokat Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter,

att en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till ordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Olov Sterner, BG Svensson och Gunilla Ekström,

att Svein Mathisen omväljs till styrelseordförande,

att Magnus Hahnsjö omväljs till revisor och att Jakob Ekman omväljs till revisorssuppleant.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av det antal aktier som finns i bolaget på stämmodagen. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet, innebärande bland annat att sedvanlig emissionsrabatt ska vara tillåten.

Beslut om personaloptionsprogram (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram på i huvudsak följande villkor.

A.          Personaloptionsprogram; och

B.          Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrelsen för Gabather AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget ("Deltagarna", var för sig "Deltagaren").

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet ("Personaloptionsprogrammet") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Deltagarna genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och Deltagarna. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Gabathers möjligheter att behålla Deltagarna. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A.          Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2018/2021

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner.
 1. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
 1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta sex medarbetare i Bolaget, Bolagets verkställande direktör och fem nyckelpersoner, som ska erhålla personaloptioner enligt följande principer:

Verkställande direktören                                        högst 18 000 personaloptioner

Nyckelpersonerna                                                    högst 9 000 personaloptioner vardera

 1. Tilldelning ska ske senast den 29 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för tilldelning med upp till två månader om så krävs av praktiska skäl.
 1. De tilldelade personaloptionerna tjänas in tre år efter tilldelning.

Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid den tidpunkt då intjäning sker.

 1. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
 1. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner 1 augusti 2021 till och med den 1 december 2021.
 1. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

B.          Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 82 795 teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gabather Finans AB, org. nr 559013-4861 ("Dotterbolaget"). Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.
 1. Teckning ska ske senast den 24 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
 1. Överteckning får inte ske.
 1. Teckningsoptioner ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet.
 1. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2018/2021, Bilaga A ("Optionsvillkoren"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(i)                     att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 42 kronor;

(ii)                   att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;

(iii)                 att optionsrätten får utnyttjas för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner under perioden från och med den 1 augusti 2021 till och med den 1 december 2021.

(iv)                 att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren; och

(v)                   att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

(vi)                 att, vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier, aktiekapitalet kommer att öka med 36 797,7833 kronor och tidigare aktieägare spädas ut med 1,6 procent (varvid utspädningen beräknas som nya aktier dividerat med summan av tidigare aktier och nya aktier; utspädningen beräknad på motsvarande sätt men med beaktande av även sedan tidigare utestående personaloptionsprogram, inom ramen för vilket, efter omräkning, 103 493 nya aktier kan tillkomma, uppgår till 3,5 procent)

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till Deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten

(punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkten 17 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut enligt punkten 18 ovan omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget.

Malmö i april 2018

Gabather AB (publ)

Styrelsen 


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39