Gabather utbetalar garantiersättning genom riktad nyemission av aktier

Den 28 oktober 2021 offentliggjorde Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") att styrelsen beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en företrädesemission ("Företrädesemissionen"). I enlighet med vad som tidigare kommunicerats ingick styrelsen i samband därmed garantiavtal med ett antal investerare ("Garanterna") enligt vilka Gabather förband sig att utbetala ersättning om 9%, d.v.s 1 608 950 SEK, till Garanterna i utbyte mot att Garanterna säkerställde att Företrädesemissionen fulltecknades. Trots att Företrädesemissionen inte kom att genomföras har Gabather en skyldighet att utbetala ersättning för Garanternas åtagande. Eftersom Företrädesemissionen inte genomförts och Bolaget därmed inte stärkt sin kassa på tänkt sätt, har styrelsen och Garanterna överenskommit att ge Bolaget möjlighet att utbetala del av ersättningen, 877 500 SEK, genom en riktad nyemission.

Den riktade nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2021 och omfattar totalt 219 375 aktier ("Ersättningsemissionen").

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av del av respektive garants fordran på garantiersättning. Totalt kvittas 877 500 SEK till fyra garanter.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 4 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Styrelsens uppfattning är att teckningskursen och övriga villkor är marknadsmässiga. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier, och aktiekapitalet ökar med totalt 97 500,014621 SEK till 6 056 573,352680 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 1,6 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att garantiersättningen möjliggjorde den planerade Företrädesemissionen och att det är till fördel för Bolaget att tillvarata möjligheten att stärka kassan genom att del av garantiersättningen nu kvittas mot aktier.

För mer information, kontakta:

Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB

Tel: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39