Gabather tillförs 49,5 MSEK i genomförd företrädesemission

Gabathers nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 80 procent och Gabather tillförs 49,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar förestående Fas Ib/IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GT-002 samt operationell drift av bolaget till och med år 2021.

Teckningstiden i Gabathers nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 15 oktober 2019. Totalt tecknades emissionen till 80 procent varav, 14,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 0,7 procent utan stöd av teckningsrätter och 65 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen i företrädesemissionen var 36 SEK per unit, motsvarande 6 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Gabather 49,5 MSEK före emissionskostnader vilket finansierar Gabathers kommande Fas Ib/IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GT-002 samt operationell drift av bolaget till och med år 2021.

En unit består av sex aktier och en vederlagsfri teckningsoption. I nyemissionen emitteras 1 375 000 units, innehållandes 8 250 000 aktier och 1 375 000 optioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till kurs 10,00 SEK under perioden 12 - 26 mars 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Gabather med 3 666 667,22 SEK genom nyemission av 8 250 000 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 5 957 010,67 SEK fördelat på 13 403 272 aktier. Betalda tecknade units (BTU) i nyemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GABA BTU fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier och optioner.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 30 september 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta
Michael-Robin Witt, VD Gabather
E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 17.55.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39