Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.

Gabather har under de senaste 6 månaderna fokuserat på att optimera produktionen av GT-002. Detta innebär också att finna en optimal process för formulering av läkemedelskandidater. Formuleringen syftar till att optimera substansens upptag efter en oral dos hos patienter. Detta kräver nya tekniska lösningar som medför att biotillgängligheten ökar med mer än 100 gånger i djurstudier. Processen som ger denna ökning i biotillgänglighet utgör grunden för patentansökan som inlämnats till amerikanska patentverket. Bolaget kan, om patentet beviljas, få en utökad marknadsexklusivitet som sträcker sig fram till 2038. Gabather avser senare att skicka in fler ansökningar som täcker viktiga marknader såsom Nordamerika, Europa och Japan. Totalt ökas därmed marknadsfönstret väsentligt vilket potentiellt kommer vara av stort värde för de produkter Gabather utvecklar.

VD Bert Junno kommenterar: "De förbättrade prestanda som vi fått vad gäller egenskaperna hos GT-002 ökar förutsättningarna för att ta fram en ny unik produkt. Vi är mycket glada för möjligheten att väsentligt kunna utöka marknaden och exklusiviteten för våra produkter."

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39