Gabather rapporterar positiva preliminära resultat från första dosnivån i klinisk fas 1-studien med GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att den första dosgruppen i den kliniska fas 1-studien med GT-002 i upprepade och stigande doser i friska försökspersoner framgångsrikt har genomförts. Studien syftar till att utvärdera läkemedelskandidatens farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet. Nu inleder bolaget inom kort nästa dosnivå med bolagets läkemedelskandidat, som utvecklas med målsättningen att förbättra behandlingen av depression. De initiala resultaten från samtliga dosgrupper i studien förväntas att kunna rapporteras i slutet av året.

Preliminära data visar att behandlingen tolererades väl och inga biverkningar har rapporterats. Vidare observerades en god distribution av läkemedelskandidaten genom uppmätta nivåer av substansen i blodplasma. Åtta friska individer erhöll en låg dos av GT-002 under en sju dagar lång doseringsperiod i denna första del av den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien med upprepade och ökade doser (MAD).

Bolaget inleder nu nästa dosgrupp då en högre dos kommer att administreras till friska frivilliga försökspersoner under sju dagar.

"Vi gläds åt de positiva preliminära resultaten från det inledande steget i vår kliniska fas-1 studie som genomförs i Portugal. Vi avser att inleda nästa steg av studien inom kort och därmed ta ytterligare ett steg i utvecklingen av GT-002", säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.00 den 26e augusti 2020.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39