Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1b studien med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att den andra och avslutande dosgruppen i den kliniska fas 1b-studien med GT-002 i upprepade och stigande doser i friska försökspersoner har slutförts framgångsrikt. Den preliminära analysen visar att läkemedelskandidaten GT-002 har mycket goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i friska individer.

Gabather utvecklar läkemedelskandidaten GT-002, en selektiv GABAA-stimulerare med en unik verkningsmekanism, som har potential att förbättra behandlingen av flera vanliga psykiatriska diagnoser.

I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien erhöll 16 friska individer upprepade och ökade doser av GT-002 under sju dagar. Den preliminära analysen visar att GT-002 hade en god säkerhetsprofil och tolererades väl. Läkemedelskandidaten uppvisade en gynnsam farmakokinetisk profil i form av god absorption och distribution i kroppen. Resultaten stärks ytterligare av en god korrelation mellan administrerad dos och uppmätt exponering i analyserade prover. Studieresultaten ska nu analyseras djupare och kommer att utgöra en del av grunden för den vidare kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten. Den slutliga studierapporten väntas bli tillgänglig i slutet av året.

"Vi gläds åt det positiva utfallet från denna kliniska fas1b studie med GT-002. Resultatet utgör en viktig nyckelfaktor inför den fortsatta kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat som har potential att förbättra behandlingen av en rad patientgrupper med psykisk ohälsa.", säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller [email protected].

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 07.55 den 21a oktober 2020.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39