REGMAR

Gabather AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Gabather AB (publ) ("Bolaget" eller "Gabather") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 6 mars 2023, har tecknats till cirka 4,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 31,2 procent. 1 003 405 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 59 472 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande totalt cirka 31,2 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Gabather cirka 4,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets partnerstrategi.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 mars 2023. Totalt tecknades 1 062 877 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 31,2 procent av Företrädesemissionen. 1 003 405 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 29,4 procent, medan 59 472 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,8 procent av Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 3,80 SEK vilket innebär att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs cirka 4,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

VD, Michael-Robin Witt kommenterar

"Vi vill börja med att tacka våra aktieägare för deras fortsatta förtroende och samtidigt välkomna nya aktieägare. Vår ambition var att bibehålla vårt marknadsvärde genom att genomföra en mindre transaktion med en låg rabatt. Vi är nöjda med resultatet, då vi nu har säkrat kapital som kommer att ta oss förbi den avslutande delen av fas 1-studien, låta oss initiera förberedande arbete inför fas 2-studier, samt ge oss tid att förhandla med potentiella partners."

Meddelande om tilldelning och leverans

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer angivna i memorandumet som offentliggjordes den 16 februari 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

Handel med så kallade betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till konverteringen av BTA till aktier. Omvandlingen kommer att ske efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 11, 2023.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Gabather att öka med 1 062 877, från 13 627 288 till 14 690 165 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 472 389,848617 SEK, från 6 056 573,352680 SEK till 6 528 963,201297 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,2 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 klockan 15:45 CET.

Kort om Gabather AB

Banbrytande forskning vid Lunds universitet och Forskningsinstitutet för Biologisk Psykiatri i Roskilde ledde till att Gabather grundades år 2014 med syfte att utveckla innovativa och effektiva terapier för neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABA\A\-receptorn för behandling av neuropsykiatriska sjukdomar. GABA\A\-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan som reglerar centrala CNS-funktioner. Dysfunktion eller obalans i hjärnans inhibitoriska/excitatoriska signalsystem är känt för att vara en av orsakerna för många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar.

Erik Penser Bank är Certified Adviser, tel. 08- 463 80 00, e-mail: [email protected]

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Gabather i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39