REG

Gabather AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 16 februari 2023, informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av högst 3 406 822 aktier ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal.

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Gabathers hemsida, www.gabather.com, och Aqurats hemsida, www.aqurat.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Gabather beslutade den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2023, att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 3 406 822 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2023 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen gav en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,80 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Gabather (pre-money) om cirka 51,8 MSEK.

Preliminär tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • 17 februari - 1 mars 2023: Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market.
  • 17 februari - 6 mars 2023: Teckningsperiod i Företrädesemissionen.
  • 17 februari 2023 - fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket: Handel i betalda tecknade aktier (BTA).
  • 8 mars 2023: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD
Tel: 073-687 28 39
E-post: [email protected] 

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Gabather i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39