Gabather AB meddelar att Smerud Medical Research AS har inlett skiljeförfarande mot bolaget omfattande cirka 4,5 MNOK

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) har informerats om att Smerud Medical Research International AS ("Smerud") har inlett ett skiljeförfarande mot Gabather som omfattar yrkanden om ett belopp på cirka 4,5 miljoner norska kronor jämte ränta.

Tvisten avser ett konsortieavtal ingånget mellan parterna avseende det nu avslutade Eurostars projektet kring utveckling av läkemedelskandidaten GT-002. Såvitt Gabather uppfattar Smeruds talan, så gör Smerud gällande att Gabather är skyldigt att ersätta Smerud för vissa nerlagda resurser i projektet samt en premie om ytterligare 50 %. Gabather anser att Smeruds yrkanden är ogrundade och kommer att bestrida dessa. Det framställda kravet föranleder tills vidare inga kostnadsreservationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd
Telefon: 073-687 28 39
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Gabather AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 21.45 CET.

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39