Gabather AB lämnar in CTA-ansökan (Clinical Trial Application) för den fortsatta utvecklingen av huvudkandidaten GT-002.

Gabathers kliniska utveckling av huvudkandidaten GT-002 riktar sig mot en så kallad Proof-of-Concept (PoC) studie med den första indikationen kognitiva nedsättningar till följd av depression. En singel dos receptor interaktionsstudie i friska frivilliga med hjälp av elektroencefalografi (EEG) tillsammans med data från MAD-studien (Multiple Ascending Dose) kommer ligga till grund för utformandet av effektstudien i patienter i en adaptiv design.

Som nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet kan Gabather meddela att en CTA-ansökan lämnats in till myndigheterna i Portugal. Ansökan gäller en klinisk studie som är dubbelblindad, placebokontrollerad med multipel dosering med stigande doser i upp till 24 friska försökspersoner. Studien utvärderar främst säkerhet och tolerabilitet av multipla och stigande doser av huvudkandidaten GT-002. Därtill kommer farmakokinetiska parametrar att undersökas. Dosering av friska försökspersoner i MAD-studien förväntas att börja som planerat i Q1 2020. Parallellt under våren planeras receptorinteraktionsstudien att starta, medan den efterföljande PoC-studien förväntas påbörjas under den senare delen av 2020.

"Vi är framförallt entusiastiska över inkluderingen av EEG i studiedesignen eftersom vi tror att detta ökar möjligheterna för ett tidigt partnerskap i det fall positiva data föreligger", säger VD Michael Robin Witt.

Gabather AB

Michael Robin Witt, VD

E-post: [email protected]

Mobil: 0736872839

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller [email protected].

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 20.30 den 22e januari 2020.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39