Delårsrapport 2019-07-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster  -2 735 (-5 163) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,53 (-1,00) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -4 407 (-4 514) KSEK.
 • Likvida medel per 30 september 5 349 (21 433) KSEK.

Första 9 månaderna (2019-01-01 - 2019-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (49) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster  -10 621 (-16 205) KSEK.
 • Resultat per aktie -2,06 (-3,14) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -11 300 (-15 312) KSEK.
 • Likvida medel per 30 september 5 349 (21 433) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Gabather AB beslutade genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Gabathers nyemission med företrädesrätt för aktieägarna avslutades. Emissionen tecknades till 80 procent och Gabather tillfördes 49,5 MSEK före emissionskostnader.

 
VD har ordet

2019 har varit ett av de viktigaste åren någonsin i Gabather's nu 5-åriga historia. Efter att vi avslutat vår första kliniska studie i friska frivilliga försökspersoner med positiva resultat står bolaget nu väl rustat med en tillräcklig kassa för att ta GT-002 genom nästa fas av den kliniska utvecklingen.

Det har varit ett intensivt arbete sedan jag tillträdde som VD den 18:e maj 2018. Det har varit en omfattande verksamhet med att analysera och lägga planen framåt. Den bild som träder fram visar på mycket goda förutsättningar att ytterligare utvärdera och vidareutveckla våra intressanta pre-kliniska kandidater, samtidigt som vi måste hålla ett starkt fokus på den kliniska utvecklingen av GT-002.

Det är med tillförsikt som jag nu ser hur vi förbereder oss och lägger planerna för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002 mot "proof-of-concept" i människa. Positiva och intressanta pre-kliniska resultat ligger till grund för vidareutveckling av ett antal nya substanser inom olika indikationsområden, men det ska tydligt framhållas att högsta prioritet för bolaget är den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002. Potentialen är stor och vi avser att generera kliniska data som kan bekräfta de pre-kliniska resultat som tidigare har visats. Intressanta nya möjligheter för utveckling av GT-002 mot flera nya indikationsområden har öppnats och bolaget för diskussioner med olika aktörer för att lägga planen framåt.

Gabather är idag på många sätt ett nytt bolag med växande kliniska utvecklingsmöjligheter inom indikationsområden där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar. Detta märks tydligt på det ökade intresse som vi får från olika internationella aktörer. Vid de möten som jag presenterat bolaget på har intresset för vår  lovande läkemedelskandidat GT-002, en så kallad "Positiv Allosterisk Modulator" eller PAM, varit mycket stort. Detta inte bara från bolag i Europa och USA utan även från flera aktörer i Asien.

Flera akademiska samarbeten har initierats och vi ser med stor spänning fram emot resultaten från dessa studier som syftar till att bättre förstå GT-002 unika verkningsmekanismer på molekylär nivå. Fördjupade samarbeten med dessa partners är ett effektivt sätt att komplettera vår interna forskning.

Mot bakgrund av vad som nämns ovan är jag mycket stolt över det som vi på Gabather tillsammans åstadkommit under bolagets relativt korta tid på marknaden. Det ger mersmak och vi ser med spänning fram emot de närmaste åren. 

Bolaget genomförde under Q3 2019 en nyemission som tillförde bolaget cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader. Detta ger oss möjligheter att fokusera på kärnverksamheten och vidareutveckla vår pipeline för att kunna inleda fördjupade diskussioner kring samarbeten med läkemedelsbolag och eventuell ut-licensiering av olika projekt.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans rep-resenterar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för vidare produktutveckling. Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. Gabather har etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i Astra-Zenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och minne/inlärning och visat sig ha lovande effekter.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 0 (21) KSEK.

Rörelsens kostnader under det tredje kvartalet uppgick till 2,7 (5,2) MSEK.

Resultat efter finansiella poster under det tredje kvartalet uppgick till -2,7 (-5,2) MSEK medan resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-1,00).

Per den 30 september 2019 uppgick koncernens likvida medel till 5,3 (21,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -4,4 (-4,5) MSEK. Eget kapital uppgick till 5,2 (20,0) MSEK vid periodens slut vilket ger en soliditet på 73,2 (88,0) %.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar under det tredje kvartalet uppgick till 3 (0) KSEK.

Organisation

Per den 30 september 2019 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth market är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller [email protected].

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet  har 82 795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december 2020. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotter-bolaget Gabather Finans AB. Då en tredjedel av detta program förfallit utan lösen kvarstår 275 982 teckningsoptioner vilket motsvarar maximalt 69 692 aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas ut med 2,87 %. Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

2020-02-13 Bokslutskommuniké

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen lämnades av VD Michael Robin Witt för offentliggörande den 12e november 2019.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39