Gabather delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 341 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -1 777 (-1 788) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK.

Första nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 539 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -6 690 (-5 656) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,45 (-0,38) SEK.
 • Likviditeten uppgick per 2017-09-30 till 16 561 (30 076) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 644 (-5 232) KSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 783 (-2 987) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Gabather har genomfört en test av maximalt tolererad dos och en 14 dagars DRF (dose range finding) studie av läkemedelskandidaten GT-002 i gnagare. Inga negativa effekter kunde observeras under dessa två studier.
 • I nya studier av GT-002 i djur ses en väsentligt förbättrad minnesförmåga och social interaktion. Dessa resultat på kognitiv förmåga kan potentiellt ha en effekt både i en akut psykotisk fas och mer långsiktigt.
 • Bolaget uppskattar att kliniska studier kan inledas under första halvåret 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket för bolagets patentfamilj, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt till 2029.
 • Bolagets tillverkning av substansen GT-002 enligt GMP standard (Good Manufacturing Practice) är nu klar. Substansen ska formuleras och GMP-certifieras för att sedan användas i bolagets kliniska program 2018.
 • Styrelsen för Gabather AB föreslår en nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Produktkandidaten GT-002's biotillgänglighet har varit en utmaning. Under det tredje kvartalet har ett flertal formuleringar utvärderats i olika djurarter för att adressera frågan. Vi har haft framgång i detta arbete och hund är nu vald som andra art vid sidan av gnagare i det pågående toxikologiprogrammet. Utmaningen knuten till substansens biotillgänglighet har medfört en försening i start av de kliniska studierna. Vår bedömning är att dessa kan starta under första halvåret 2018.

I övrigt har också ett flertal effektstudier med GT-002 genomförts i djurmodeller för kognition, social interaktion och minnesförbättring. Resultaten från dessa försök visar på en väsentlig förbättring av dessa egenskaper. De sammanlagda resultaten från det prekliniska programmet så långt ger en bild av en potentiellt unik substans med en produktprofil som:

 •                  Hög selektivitet - få biverkningar
 •                  Effekt - stark anti-psykotisk verkan
 •                  Kognition, social interaktion - patienten fungerar bättre
 •                  Minnesförbättring - bättre hjärnfunktion

Om denna produktprofil kan verifieras i det kommande kliniska programmet kan GT-002 representera en ny och konkurrenskraftig behandling av schizofreni och eventuellt andra svåra sjukdomar som bipolär sjukdom och svår depression.

För att ta viktiga steg att realisera denna vision föreslår vi nu en företrädesemission som vid fulltäckning och fullt nyttjande av medföljande teckningsoptioner tillför Gabather 56,7 MSEK före emissionskostnader. Vår bedömning är att denna finansiering säkerställer genomförande av fas I programmet samt en första mindre effektstudie med denna lovande produktkandidat.

Bert Junno

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet.  Det finns ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden och efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling.  Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling.  Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt bredda indikationsområde för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på Gaba-A receptorn

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Gaba har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att bolagets små-molekyler kan manipulera GabaA-receptorn och att nya verkningsmekanismer har konstaterats. Ett flertal substanser är testade i bland annat olika modeller för psykos och ångest med det lovande generella resultatet att ingen av substanserna gav några sedativa biverkningar. GT-002 har visat liknande effekter som läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i djur.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 1 341 KSEK (0). Intäkterna under perioden utgjordes av Gabathers del av stödet från Eurostars projektet GASH02 som avser vår kandidat GT-002. Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK intäktsförs i bolagets resultaträkning. Av de 3,5 MSEK har ca 3 MSEK intäktsförts fram till slutet av Q3 perioden.

Rörelsens kostnader under det tredje kvartalet uppgick till ca 3,1 MSEK (1,8). Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

Resultat efter finansiella poster under det tredje kvartalet uppgick till -1,8 MSEK (-1,8) medan resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,12).

Per den 30 september 2017 uppgick koncernens likvida medel till 16,6 MSEK (30,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -4,7 MSEK (-3,2).

Eget kapital uppgick till 26,5 MSEK (35,3) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 94,8 procent (96,8).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det tredje kvartalet uppgick till 1,6 MSEK (0,6). De omfattar främst externa utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 hänförliga till förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom Eurostars projektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen.

Organisation

Per den 30 september 2017 hade Gabather 6 (5) anställda.

Aktien

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.  

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2015 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram, (2015-18), till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 180 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2015, 2016, 2017 och 2018. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,06 aktie i Gabather till ett lösenpris om 12,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den genomförda företrädesemissionen förra året. En tilldelning om 45 000 optioner skedde i mars 2017. Vid Årsstämman 2017 beslutades att resterande delar av detta optionsprogram dras tillbaka och ersätts av ett nytt och att tilldelning avseende 2016 därmed blir den sista i detta program.

För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2015-2018 har 236 566 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Av dessa har 45 000 förfallit. Kvarstår för perioden 2016-2018 gör 191 566 teckningsoptioner. Av dessa kommer 59 139 teckningsoptioner kvarstå för att täcka utestående åtagande för 2016, resterande kommer makuleras.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 11,80 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. 

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning motsvarande 3,2 % av aktierna i bolaget.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget.

Övriga upplysningar

Bolaget bildades under våren 2014.

Aktivering av externa utvecklingskostnader sker över balansräkningen till den del de inte motsvaras av bidrag. Från och med 2016 ska en omföring från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital göras med ett belopp motsvarande aktiveringen.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-02-15 Bokslutskommuniké


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39