REG

Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

Väsentliga händelser under andra kvartalet (apr - jun) 2023 

  • Bolaget mottog den 13 april acceptans från japanska patentverket för dess japanska patentansökan med nr 2020-554957 avseende processen med syntetisering av GT002.
  • Årsstämman beslutade den 30 juni att utöka Gabathers styrelse med två nya ledamöter, Åsa Kornfeld och Theresa Comiskey Olsen. 

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden (jan - jun) 2023 

  • Gabather rapporterade den 13 januari att den pågående dubbelblinda EEG/fMRI "target engagement" studien av GT-002, på friska frivilliga, fortskrider enligt plan och att analysen av data pågår. De första 4 försökspersonerna har framgångsrikt genomfört behandlingsschemat och samtliga behandlingar tolererades väl. Resultaten visar intressanta skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna.
  • Den 1 mars rapporterade bolaget positiva preliminära fMRI-data för de första fyra försökspersonerna i den pågående kliniska studien med läkemedelskandidaten GT-002. Resultaten visar mycket intressanta skillnader i hjärnaktivitet i olika hjärnområden mellan behandlingsgrupperna. 
  • Den 8 mars kommunicerade bolaget utfallet av den företrädesemission som offentliggjordes den 8 februari. Teckningsgraden uppgick till cirka 31,2 procent där 1 003 405 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 59 472 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillfördes Gabather cirka 4,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgick till ca 0,8 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets partnerstrategi.
  • Bolagets verksamhet har inte drabbats av direkt påverkan till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Bolaget följer den fortsatta utvecklingen noga.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2023
apr-jun

2022
apr-jun

2023
jan-jun

2022
jan-jun

2022
jan-dec

Rörelsens intäkter, tkr

-

-

-

-

-

Rörelseresultat, tkr

-1 633

-2 061

-3 675

-4 011

-8 551

Resultat efter skatt, tkr

-1 624

-2 058

-3 656

-4 008

-8 548

Balansomslutning, tkr

8 241

10 486

8 241

10 486

6 752

Periodens kassaflöde, tkr

-1 921

-1 652

-682

-5 027

-8 575

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-0,13

-0,12

-0,05

-0,37

-0,63

Likvida medel, tkr

5 590

9 820

5 590

9 820

6 272

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,11

-0,15

-0,26

-0,30

-0,63

Eget kapital per aktie (SEK) 

0,20

0,59

0,20

0,59

0,25

Soliditet, %

36,14%

76,08%

36,14%

76,08%

50,92%

VD har ordet

Utvecklingen av GT-002, vår längst framskridna kliniska läkemedelskandidat, fortsätter enligt plan vid Clinical Academic Center (2CA) i Braga, Portugal. Under det andra kvartalet har rekrytering och "screening" av friska frivilliga individer fortsatt till vår kliniska fas 1b studie. I juni besökte vår ledningsgrupp kliniken i Braga och genomförde en omfattande kontroll av studiens kliniska procedurer och rutiner. Tillsammans med prövningsledare och klinisk personal upprättade vi en handlingsplan för att säkerställa prioritering och final rekrytering av friska frivilliga individer till den avslutande delen studien. Vidare upprättades en plan för analysen av EEG och fMRI-data och ett dataöverföringsprotokoll fastställdes så att analysen av EEG och fMRI-data kan utföras parallellt av Gabather, detta för att påskynda utvärderingen av den kliniska studien. Data genererade fram till juni 2023 visar intressanta skillnader i hjärnaktiviteten för olika betydelsefulla neuronala nätverk mellan behandlingsgrupperna. Glädjande har inga negativa effekter av GT-002 har observerats, vilket indikerar att GT-002 är en säker och selektiv läkemedelskandidat för behandling av olika sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS).

Gällande bolagets prekliniska program, som löper parallellt med den kliniska utvecklingen av GT-002, har vi under andra kvartalet utökat studierna av kandidaterna i GT-00-serien. Med säkerhetsfarmakologiska in-silico studier driver vi utvecklingen av nästa kliniska kandidat mot kliniken.

Vi ser optimistiskt fram emot resultaten från fas 1b studien med GT-002 för att tillsammans med den utökade styrelsen föra diskussionen med potentiella partners vidare till nästa nivå under senare delen av  2023 och in i 2024, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår läkemedelspipeline vidare för att nå vårat mål: att utveckla nya selektiva och effektiva terapeutiska alternativ för behandling av neuropsykiatriska sjukdomar.

Södertälje den 17 augusti 2023

Michael Robin Witt

Verkställande direktör


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39