Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022 

  • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
  • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
  • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2022 

  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
  • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

  2022
apr-jun
2021
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
2021
jan-dec
           
Rörelsens intäkter, tkr - - - - -
Rörelseresultat, tkr -2 061 -4 192 -4 011 -7 673 -16 991
Resultat efter skatt, tkr -2 058 -4 191 -4 008 -7 673 -16 995
Balansomslutning, tkr 10 486 23 147 10 486 23 147 15 392
Periodens kassaflöde, tkr -1 652 -4 989 -5 027 -8 556 -16 071
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,12 -0,37 -0,37 -0,64 -1,20
Likvida medel, tkr 9 820 22 362 9 820 22 362 14 847
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,15 -0,31 -0,30 -0,57 -1,27
Eget kapital per aktie (SEK)  0,59 1,51 0,59 1,51 0,82
Soliditet, % 76,08% 87,64% 76,08% 87,64% 71,23%
           

VD har ordet

GT-002 är vår längst framskridna GABAA-receptorstimulerare vars unika verkningsmekanism potentiellt öppnar nya möjligheter för effektiv behandling av flera neuropsykiatriska diagnoser. I den pågående dubbelblinda, placebokontrollerade fas 1-studien erhåller friska frivilliga försökspersoner GT-002 i en cross-over design där effekten av GT-002 undersöks med elektroencefalografi (EEG) och magnetröntgen (fMRI). Studien syftar till att kartlägga läkemedelskandidatens effekter på EEG signalerna och även var i hjärnan dessa signaler har sitt ursprung.

På grund av en mindre justering av studieprotokollet har vi fått en viss fördröjning av studiestarten. Målet med denna förändring är att tidigarelägga tillgången till studieresultat som potentiellt kan användas vid diskussioner med möjliga samarbetspartners under senare delen av 2022. I stället för att avvakta med analys av EEG/fMRI resultaten till samtliga 24 försökspersoner erhållit alla doser kommer i stället analys av 4 individer göras under hösten 2022 och analysen av de resterande 20 försökspersonerna efter att den sista personen erhållit den sista dosen, vilket beräknas ske mot slutet av Q1 2023.

Gabather lämnade under våren in två forskningsansökningar för studier av GT-002 - en unik möjlighet att potentiellt finansiera mer omfattande prekliniska och kliniska studier med GT-002 via forskningsanslag. Gabathers ansökningar fick en hög rankning, men konkurrensen var mycket hård och ingen av ansökningarna om forskningsfinansiering blev beviljade. Möjligheten till att lämna in nya uppdaterade ansökningar vid senare ansökningstillfällen uppmuntrades och vi kommer under hösten att uppdatera ansökningarna och lämna in dessa igen för en ny granskningsomgång.

Den terapeutiska potentialen hos läkemedelssubstanserna som vi utvecklar är tydlig och behovet av nya behandlingar för neuropsykiatriska sjukdomar är stort, vilket stärker oss i den fortsatta utvecklingen av våra substanser. Vi ser fram emot en spännande höst med intressanta resultat som leder oss vidare till vårt huvudsakliga mål, att ge patienter med psykiatrisk sjukdom tillgång till effektiva behandlingar.

Södertälje den 31 augusti 2022

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 31 augusti 2022


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39