Gabather delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 19 (437) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -6 122 (-2 956) KSEK.
 • Resultat per aktie -1,19 (-0,20) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -5 975 (-3 114) KSEK.

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 28 (1 199) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -11 042 (-6 058) KSEK.
 • Resultat per aktie -2,14 (-0,41) SEK.
 • Kassaflöde från perioden totalt -10 798 (-6 742) KSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Bolaget har genomfört ett listbyte från Aktietorget till Nasdaqs First North-lista. Första dag för handel på First North var den 16e april 2018. 
 •  Dr. Bert Junno lämnar uppdraget som VD för Gabather den 18 maj 2018. Dr. Michael Robin Witt har utsetts som tillförordnad VD.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Gabather AB har framgångsrikt genomfört de regulatoriska GLP toxikologiska studierna med GT-002 i gnagare och icke-gnagare. Vidare var de säkerhetsfarmakologiska studierna utan anmärkningar och GT-002 visade inga negativa kardiovaskulära effekter. 

VD har ordet

I början av juli kunde vi rapportera om ett framgångsrikt färdigställande av de GLP-toxikologiska studierna i vårt huvudprojekt, GT-002. Både gnagare och icke-gnagare tolererade behandlingen med GT-002 väl vid relevanta doser, utan några observationer varken på makroskopisk eller histopatologisk nivå. Dessutom noterades att GT-002 inte gav oönskad verkan på hjärtakärlsystemet eller andning.

Parallellt med det toxikologiska programmet har vi slutfört produktionen av formulerat material enligt GMP (Good Manufacturing Practice) för det klinska programmet. Bolaget har framställt tillräckliga mängder av både placebo och GT-002 mjukgelkapslar för oral administration till både den inledande fas 1a studien med enstaka och ökande dosering, och till fas 1b studien med upprepade och ökande dosering. Pågående stabilitetsstudier har hitintills visat att produkten är stabil.

Vi arbetar för närvarande med att sammanställa den omfattande dokumentation som krävs för vår ansökan om start av kliniska studier (CTA, Clinical Trial Application). Målsättningen är att lämna in ansökan till de finska läkemedelsmyndigheterna inom kort. Efter inlämnad ansökan har läkemedelsmyndigheterna 60 dagar på sig att ge besked. Vi förväntar oss att starta fas 1a studien i år.

Gabather har tagit fram flera nya substanser som upföljning till GT-002 för att stärka och diversifiera bolagets produktportfölj. En serie av substanserna har testats i Södertäljelaboratoriets in vitro facilitet, och i in vivo beteendestudier i Danmark. Två av substanserna har visat lovande resultat i samma beteendemodeller som GT-002. Inom forskningsprogrammet undersöker vi, i tillägg till modellerna för schizofreni, även effekten i modeller för kognition och minne.

Den kunskap och erfarenhet som vi samlat vid utvecklingen av GT-002 har varit mycket värdefull vid utvecklingen av de nya läkemedelskandidaterna och deras formulering, något som sparat oss både tid och pengar. Därmed kan vi fortsätta utveckla forskningsprogrammet parallellt med att bolaget går in i kliniska studier med GT-002.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mina kollegor och våra samarbetsparters för nedlagt arbete som trots utmaningar har givit oss en plattform där vi med tillförsikt kan se fram emot starten på en ny fas för bolaget i och med övergången från pre-klinisk till klinisk fas.

Michael Robin Witt,

Tillförordnad VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GabaA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter. GT-002 visar liknande effekter i en psykosmodell i djur som det etablerade läkemedlet Clozapine.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 19 KSEK (437).

Rörelsens kostnader under det andra kvartalet uppgick till ca 6,1 MSEK (3,4).

Resultat efter finansiella poster under det andra kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (-3,0) medan resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-0,20). Jämförelsetal är ej justerat för sammanläggning.

Per den 30 juni 2018 uppgick koncernens likvida medel till 25,9 MSEK (21,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det andra kvartalet uppgick till -6,0 MSEK (-3,1). Eget kapital uppgick till 25,1 MSEK (21,4) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 91,2 procent (93,1).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det andra kvartalet uppgick till 34 KSEK (28). De utgörs av investering i pågående patentansökningar.

Organisation

Per den 30 juni 2018 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00.

Optioner

Gabather genomförde i december 2017 en emission av units bestående av aktier och optioner. Genom emissionen har Gabather emitterat 2 355 556 stycken teckningsoptioner. Fyra optioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 32 kronor under perioderna 17 - 31 oktober 2018 och 17 - 31 januari 2019. Vid fullteckning med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 261 728,45 kronor och antalet aktier öka med 588 889 aktier, motsvarande utspädning om 11 procent. Gabather tillförs 18,8 MSEK.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 36 798 kronor och tidigare aktieägare spädas ut med 1,6 procent. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor och tidigare aktieägare spädas ut med 2,03%. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram att 103 493 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas ut med 3,5 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Byte av redovisningsprinciper

För att redovisningen bättre ska överensstämma med internationell redovisningspraxis har styrelsen beslutat byta redovisningsprincip och kostnadsföra utvecklingskostnader. Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har fram till årsredovisningen för 2017 tillämpat alternativet att aktiverat externa utvecklingskostnader. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats.

Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Noten till eget kapital innehåller uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-11-07 Kvartalsrapport


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39