Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Första kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (10) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster  -3 721 (-4 714) KSEK.
  • Resultat per aktie -0,72 (-0,91) SEK.
  • Kassaflöde från perioden totalt -4 131 (-4 823) KSEK.
  • Likvida medel per 31 mars 12 519 (31 922) KSEK.

Väsentliga händelser under först kvartalet

  •  Gabather utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Den kliniska fas 1-studien i friska frivilliga individer med enstaka och ökande doser (SAD-studie) av GT-002 har framgångsrikt genomförts. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar har rapporterats. Den preliminära analysen av studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad. 

VD har ordet

Vi kunde igår meddela att den kliniska fas 1-studien i friska frivilliga individer med enstaka och ökande doser (SAD-studie) av GT-002 framgångsrikt har slutförts. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar har rapporterats. Den preliminära analysen av studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad och att dess farmakokinetiska egenskaper ser mycket lovande ut. Den slutliga studierapporten som innehåller all säkerhetsdata och en slutlig utvärdering av farmakokinetiken kommer vara företaget till handa i juni 2019.

Gabather arbetar för närvarande med protokollet för de nästkommande kliniska studierna med GT-002. Detta gäller en studie med upprepade och ökande dosering (MAD-studie) av GT-002 för att ytterligare utvärdera säkerhet och farmakokinetik. Vidare så planerar bolaget även en så kallad "Proof of Concept" studie som syftar till att utvärdera farmakologiska effekter i patienter. En sådan studie kan komma att genomföras som en del av MAD-studien, eller som en separat studie.

Som ett led i arbetet med de framtida studierna pågår en kontinuerlig dialog med potentiella partners för att få deras input på det planerade utvecklingsprogrammet, så att adekvata frågor besvaras på ett optimalt sätt. Med våra nya kliniska resultat förväntas denna dialog intensifieras.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av GT-002 så har Gabather fortsatt utvecklingen av produktportföljen där nya kandidater undersöks och utvärderas med in-vitro och in-vivo studier.

Gabather har det senaste halvåret utvecklats från ett pre-kliniskt till ett kliniskt bolag. Den första kliniska studien med GT-002 har genomförts enligt plan, från första dosering som utlovat i Q4 2018, till leverans av resultat i Q2 2019. Med den fortsatta utvecklingen av GT-002 har bolaget en spännande tid framför sig.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos både patienter och läkare. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som för närvarande testas i klinisk fas 1. Produktkandidaten utvecklas som en ny behandling inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, (gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det första kvartalet uppgick till 0 KSEK (10).

Rörelsens kostnader under det första kvartalet uppgick till ca 3,7 MSEK (4,7).

Resultat efter finansiella poster under det första kvartalet uppgick till -3,7 MSEK (-4,7) medan resultat per aktie uppgick till -0,72 SEK (-0,91).

Per den 31 mars 2019 uppgick koncernens likvida medel till 12,5 MSEK (31,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det första kvartalet uppgick till -4,1 MSEK (-4,8). Eget kapital uppgick till 12,1 MSEK (31,5) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 88,26 procent (93,8).

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).

Organisation

Per den 31 mars 2019 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00 eller [email protected].

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000 personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet har 82 795 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december 2020. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. Då en tredjedel av detta program förfallit utan lösen kvarstår 275 982 teckningsoptioner vilket motsvarar maximalt 69 692 aktier.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram att 152 487 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas ut med 2,87 %.

Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

2019-05-22 Bolagsstämma

2019-08-21 Q2 Rapport


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39