Gabather Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Första kvartalet (2018-01-01 - 2018-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 (761) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 714 (-3 103) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,23 (-0,21) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 790 (-3 600).
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 (-28) KSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

 •  Under perioden beslutade bolaget om en sammanläggning av aktier i mars 2018. Sammanläggning av aktier 1:4 innebär att fyra (4) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Genom sammanläggningen minskade det totala antalet aktier i Bolaget från 20 613 091 till 5 153 272 aktier med ett kvotvärde om 0,44 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Efter perioden har bolaget genomfört ett listbyte från Aktietorget till Nasdaqs First North-lista. Första dag för handel på First North var den 16e april 2018.

 

VD Bert Junno

Viktiga händelser i anslutning till det första kvartalet:

 •  Under det fjärde kvartalet 2017 tog bolaget viktiga steg i utvecklingen av huvudprojektet, GT-002. Bolaget inledde de sista delarna av toxikologiprogrammet vid årsskiftet, vilket innebär att inledningen av klinisk fas 1 förväntas kunna ske efter halvårsskiftet 2018.
 •  En ny patentansökan skickades in i december för att skydda ny kunskap kring formulering, tillverkning och tillämpningen av GT-002.
 •  Gabather genomförde i december en nyemission som tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor före omkostnader. Detta utgör tillräcklig finansiering för det första steget i den kliniska utvecklingen och ett utökat forskningsprogram.
 •  För att kunna bredda ägarbilden med institutionella och internationella ägare har bolaget efter perioden genomfört ett listbyte till First North/Nasdaq med en första handelsdag den 16e april 2018.

Uppdatering kring utveckling och validering av substansen GT-002:

Sedan den första valideringen av ett antal av bolagets substanser under 2015-16, framstår GT-002 som särskilt intressant. Substansens anti-psykotiska egenskaper, som framkom i olika djurmodeller, var speciellt intressanta med nya verkningsmekanismer via GABAA-receptorn. Ett viktigt delmål under utvecklingen var att substansen går att tillverka i kommersiell skala med hög kvalitet. Detta arbete var krävande liksom att utveckla formuleringen till de djurarter som krävs för säkerhetsstudierna som görs inför kliniska tester i människa. En GMP- certifierad (Good Manufacturing Practice) substans har framställts och paketeras (också reglementerat under GMP) i kapslar för den kommande kliniska studien. Säkerhetsstudierna i djur är långt framskridna, och kompletteras av ett antal säkerhets- och funktionsstudier för att möjliggöra en ansökan om kliniska studier i Europa, en Clinical Trial Application (CTA).

Bolagets mål 2018-19:

Ökad värdering

Ifrån ett värderingsperspektiv är hela syftet med att driva utveckling till kliniska studier baserat på att maximera aktieägarvärde, som förväntas öka markant vid övergång ifrån preklinik till klinik. Fler läkemedelskandidater kommer att tas fram under 2018, i syfte att öka bredden i portföljen och reducerar risker. Ett listbyte tillsammans med en breddad investerarbas ökar den ekonomiska förutsättningen för utveckling av nya läkemedelssubstanser. Syftet med listbytet som genomfördes efter periodens utgång är att bolaget kan söka nya aktieägare som tidigare varit förhindrade att investera i Bolaget.

Produktutveckling av GT-002, klinisk forskning och utveckling av nya substanser

Bolagets läkemedelskandidat GT-002 visar på flera och tydliga effekter som är mycket värdefulla för ett nytt läkemedel inom det centrala nervsystemet (CNS). Effekter som observerats i djurmodeller är förbättrad kognition, anti-psykotiska egenskaper samt ökad social förmåga och minnesförbättring. För att dokumentera dessa effekter har bolaget etablerat vetenskapliga samarbeten med ledande forskare, både inom preklinik och klinik.

Gabather har engagerat en principal investigator (PI) med gedigen kompetens inom området CNS-sjukdomar, och som har många års erfarenhet av kliniska studier i alla faser. I samråd med vår PI och baserat på bolagets pre-kliniska resultat bedömer ledningen att förutsättningarna för att genomföra ett kliniskt forskningsprogram är goda. Målet är att det ska leda till en första POC ("Proof-of-Concept") studie i människa där effekten på olika sjukdomsrelaterade symptom kommer att studeras. Det kliniska utvecklingsprogrammet kommer att inledas med fas 1 i friska frivilliga försökspersoner. Bolagets forskarteam har börjat studera ett antal av bolagets andra patenterade substanser, vars egenskaper kommer att undersökas in vivo i djurmodeller under 2018. För att utvecklingen av dessa ska bli så effektiv som möjligt så kommer det mesta av detta arbete att ske i egen regi.

Partnerskap med läkemedelsbolag

För att med kraft kunna ta GT-002 in i fas 2 bedöms ett partnerskap med större biotech/farmabolag vara viktigt, och kontakterna kommer intensiveras efter att resultat från fas 1 programmet föreligger. En optimal tidpunkt för att ingå ett avtal bedöms vara efter resultat från POC studien.

Koppling mellan investeraraktiviteter och mål

Det är viktigt att bolagets aktieägare får information om bolagets utveckling, både genom pressreleaser men också vid andra tillfällen. Bolaget kommer att arbeta med IR-byrån Cision för publicering av pressreleaser. Dessutom planerar ledningen i samband med kvartalsrapporterna ge en lite fylligare information till bolagets aktieägare. Bolaget kommer dessutom vid några tillfällen under året presentera bolagets utvecklingsprogram via fysiska presentationer som även kan sändas live via broadcast på internet.

Bert Junno

VD

 

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden.

 

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på bättre behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar är stor hos patienter. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare produktutveckling. Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och delvis samlade i ett Eurostars-program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

 

Produktutveckling av substanser med verkan på GabaA receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter. GT-002 visar liknande effekter i en psykosmodell i djur som det flitigt använda läkemedlet Clozapine.

 

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det första kvartalet uppgick till 10 KSEK (761).

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till ca 4,7 MSEK (3,9).

Resultat efter finansiella poster under det första kvartalet uppgick till -4,7 MSEK (-3,1) medan resultat per aktie uppgick till -0,91 SEK (-0,21).

Per den 31 mars 2018 uppgick koncernens likvida medel till 31,9 MSEK (24,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det första kvartalet uppgick till -4,8 MSEK (-3,6). Eget kapital uppgick till 31,5 MSEK (24,4) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 93,8 procent (92,6).

 

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det första kvartalet uppgick till 33 KSEK (28). De utgörs av investering i pågående patentansökningar.

 

Organisation

Per den 31 mars 2018 hade Gabather sex (6) anställda.

 

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 80 00.

 

Aktiekapitalets utveckling

Gabather genomförde i december 2017 en emission av units bestående av aktier och optioner. Genom emissionionen har Gabather emitterat 2 355 556 stycken teckningsoptioner. Fyra optioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 32kr under perioderna 17 - 31 oktober 2018 och 17 - 31 januari 2019. Vid fullteckning med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 261 728,45 kr och antalet aktier öka med 588 889 aktier, motsvarande utspädning om 11 procent. Gabather tillförs 18,8 MSEK.Optioner

 

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. 3,96 personaloptioner berättigar innehavaren att förvärva 1 ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 46,44 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. För att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning motsvarande 2,03 % av aktierna i bolaget. Tidigare optionsprogram har avslutats.

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

 

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

 

Byte av redovisningsprinciper

För att redovisningen bättre ska överensstämma med internationell redovisningspraxis har styrelsen beslutat byta redovisningsprincip och kostnadsföra utvecklingskostnader. Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har fram till årsredovisningen för 2017 tillämpat alternativet att aktiverat externa utvecklingskostnader. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats.

Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Noten till eget kapital innehåller uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning.

 

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida från den fjärde april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Skeppsbron 2, Malmö.

2018-05-22 Ordinarie bolagsstämma

2018-08-24 Halvårsrapport


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39